Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Voorziening tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid voor jonggehandicapten (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten) (24760).

(Zie vergadering van 13 november 1996.)

Artikel 1 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Marijnissen (stuk nr. 10, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de RPF, de SGP, het GPV, het CDA, de groep-Nijpels, het AOV en het lid Hendriks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 10 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel 2 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 3 en 4 en het eerste lid van artikel 5 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Biesheuvel (stuk nr. 11, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de CD tegen dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 11 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Het tweede lid, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Biesheuvel (stuk nr. 11, I), wordt zonder stemming aangenomen.

Het derde lid wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik merk op, dat door de aanneming van het amendement-Biesheuvel (stuk nr. 11, II) een vierde lid is toegevoegd.

Het gewijzigde artikel 5 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 6 t/m 78 en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de SP, D66, de VVD en de CD voor het wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Naar boven