Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het voorstel van wet van het lid Van Boxtel houdende regels tot versterking van de rechtspositie van hen die een medische keuring ondergaan (Wet op de medische keuringen) (23259), en van:

- de motie-Van Dijke over een Arbo-pas (23259, nr. 40);

- de motie-Van Hoof over gegevens over de doodsoorzaak (23259, nr. 41).

(Zie vergadering van 31 oktober 1996.)

De voorzitter:

Er is een gewijzigde stemmingslijst rondgedeeld. Aan de hand van die lijst zullen wij stemmen.

Ik stel voor, de beraadslaging te heropenen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Aangezien het amendement-Marijnissen (stuk nr. 32) is ingetrokken, maakt het geen onderwerp van beraadslaging meer uit.

Ik geef tegelijkertijd gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Mevrouw Dankers (CDA):

Voorzitter! De Wet medische keuringen heeft een bewogen geschiedenis gehad. Mijn fractie heeft zich haar oordeel lang voorbehouden, tot en met de tweede termijn van de behandeling in de Kamer. Dat was niet zozeer vanwege de medisch-ethische kant van de zaak, maar vooral vanwege de verzekeringstechnische kant. Naarmate wij meer overlaten aan private verzekeringsmarkten, worden begrippen als solvabiliteit en betaalbare premies belangrijker. Vooral na de eerste termijn is collega Van Boxtel uitermate diep en intensief met de materie aan de gang gegaan. Hij is met veel verbeterpunten gekomen. Daarvoor complimenteer en dank ik hem.

Door de zesde nota van wijziging die vorige week is uitgedeeld, is het amendement op stuk nr. 38 overbodig geworden. Wij hadden die als veiligheidsklep ingebouwd.

Mijn fractie vindt de amendementen op de stukken nrs. 36 en 42 nog wel van belang, vanwege de toetsingspunten. Mijn fractie steunt dus de amendementen van mevrouw Swildens en de heer Van Hoof. Hetzelfde geldt voor de motie van de heer Van Hoof.

Met betrekking tot de Arbo-pas van de heer Van Dijke merk ik op dat het goed is om die op termijn uit te werken. Op korte termijn vrezen wij echter een averechtse werking voor sollicitanten. Dat amendement steunen wij dus niet.

De voorzitter:

Het gaat weliswaar om een stemverklaring, maar beluisterde ik goed dat mevrouw Dankers haar amendement op stuk nr. 38 niet wenst te handhaven?

Mevrouw Dankers (CDA):

Dat klopt, voorzitter.

De voorzitter:

Aangezien het amendement-Dankers (stuk nr. 38) is ingetrokken, maakt het geen onderwerp van beraadslaging meer uit.

De algemene beraadslaging wordt gesloten.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Dijke (stuk nr. 48, II).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de RPF, de groep-Nijpels en het lid Hendriks voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de andere op stuk nr. 48 voorkomende gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel 1 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 2 en 3 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Swildens-Rozendaal (stuk nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het GPV tegen dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Artikel 4, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Swildens-Rozendaal (stuk nr. 44), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Oedayraj Singh Varma/Marijnissen (stuk nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de groep-Nijpels en het AOV voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 5, eerste lid, wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Dankers (stuk nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de VVD, de SGP en het lid Hendriks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 5, tweede lid, wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 5 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Hoof (stuk nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de RPF, de SGP, het GPV, het CDA, het AOV, de CD en het lid Hendriks voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel 5a, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Van Hoof (stuk nr. 42), wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

De aanwezige leden van de fractie van de SP wordt aantekening verleend, dat zij geacht wensen te worden tegen dit artikel te hebben gestemd.

De artikelen 5b, 6, 7 en 8, eerste en tweede lid, worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Marijnissen (stuk nr. 49, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de RPF en de groep-Nijpels voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 49 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Het derde lid van artikel 8 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Marijnissen (stuk nr. 33), tot toevoeging van een nieuw vierde lid.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de groep-Nijpels voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 8 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 9 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Marijnissen (stuk nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de groep-Nijpels voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 10 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 11 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Dankers (stuk nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de Voorzitteraanwezige leden van de fracties van het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de RPF en het lid Hendriks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 13 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 13a, 14 en 15, en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Ik verzoek de initiatiefnemer, de heer Van Boxtel, de verdediging van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer op zich te nemen.

De heer Van Boxtel (D66):

Dat wil ik graag bevestigen. Ik zal dat doen.

De voorzitter:

Ik zou verbaasd geweest zijn als u ontkennend had geantwoord.

In stemming komt de motie-Van Dijke (23259, nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de RPF, het GPV, de SGP en de SP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Hoof (23259, nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PvdA, het AOV, de CD, de RPF, de SGP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven