Aan de orde zijn de stemmingen over acht moties, ingediend bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

- de motie-Crone c.s. over de externe integratie van het milieubeleid (25000 XI, nr. 21);

- de motie-Verspaget c.s. over het tropisch regenwoud (25000 XI, nr. 22);

- de motie-M.B. Vos c.s. over arseenhoudende wolmanzuren (25000 XI, nr. 25);

- de motie-Klein Molekamp c.s. over de administratieve lasten die voortvloeien uit de wet milieubeheer (25000 XI, nr. 27);

- de motie-Augusteijn-Esser c.s. over de vermindering van de uitstoot van stikstofoxiden (25000 XI, nr. 31);

- de motie-Augusteijn-Esser c.s. over de omschakeling van elektriciteitscentrales van kolen naar gas (25000 XI, nr. 32);

- de motie-Stellingwerf over de import van tweedehands auto's (25000 XI, nr. 34);

- de motie-Stellingwerf over de sanering van huishoudelijke afvalwaterlozingen in het buitengebied (25000 XI, nr. 35).

(Zie vergadering van 5 november 1996.)

De beraadslaging wordt heropend.

De voorzitter:

De motie-Verspaget (25000-XI, nr. 22) is in die zin gewijzigd, dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat het behoud van het tropisch regenwoud van essentieel belang is voor het voortbestaan van de aarde;

verzoekt de regering zich bij de totstandkoming van het bossenverdrag in te zetten voor een zo maximaal mogelijk behoud van de wereldbossen; ten minste 10% van het huidige areaal in een netwerk van beschermde gebieden, gekoppeld aan een duurzaam beheer van de rest van het areaal,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is voorgesteld door de leden Verspaget, Klein Molekamp, Augusteijn-Esser, M.B. Vos, Stellingwerf en Van Middelkoop.

Zij krijgt nr. 41 (25000-XI).

Ik neem aan dat wij nu over deze gewijzigde motie kunnen stemmen.

Op verzoek van de heer Stellingwerf stel ik voor, zijn motie (25000-XI, nr. 34) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De beraadslaging wordt gesloten.

In stemming komt de motie-Crone c.s. (25000-XI, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de RPF, de SGP, het GPV, de VVD, het CDA, de groep-Nijpels, het AOV en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Verspaget c.s. (25000-XI, nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-M.B. Vos c.s. (25000-XI, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdA, D66, het CDA, de RPF, de SGP, het GPV, de groep-Nijpels, het AOV en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Hendriks:

Voorzitter! Nu de motie is aanvaard, vraag ik de minister of zij en de regering de motie direct en voor 100% zullen uitvoeren.

Minister De Boer:

Voorzitter! Op dit ogenblik vinden binnen mijn departement besprekingen plaats over de vraag hoe wij die motie zo snel mogelijk kunnen uitvoeren. Ik begrijp het probleem niet.

In stemming komt de motie-Klein Molekamp c.s. (25000-XI, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, D66, de PvdA, de RPF, de SGP, het GPV, GroenLinks, de SP, de groep-Nijpels, het AOV en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Augusteijn-Esser c.s. (25000-XI, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de CD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Augusteijn-Esser c.s. (25000-XI, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de PvdA, GroenLinks, de RPF, de SGP, het GPV, de groep-Nijpels, het AOV en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Stellingwerf (25000-XI, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de RPF, de SGP, het GPV, D66, de PvdA, GroenLinks, de SP, het CDA, de groep-Nijpels, het AOV en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven