7 Stemmingen moties Zorg in de regio

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de initiatiefnota van het lid Van den Berg over zorg in de regio,

te weten:

  • -de motie-Slootweg/Ellemeet over helder maken welke zorg mensen waar in de regio kunnen krijgen (35138, nr. 4);

  • -de motie-Slootweg/Raemakers over het betrekken van burgers en patiënten bij besluitvorming over wijzigingen in het zorglandschap (35138, nr. 5);

  • -de motie-Ellemeet/Slootweg over aandacht voor kenmerken zoals sociaal-economische status en ervaren gezondheid (35138, nr. 6);

  • -de motie-Van Gerven over adviesrecht van het lokaal bestuur bij beslissingen van het plaatselijke ziekenhuis (35138, nr. 7).

(Zie notaoverleg van 9 september 2019.)

De voorzitter:

De motie-Slootweg/Raemakers (35138, nr. 5) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in discussies en besluitvorming over de toekomstige inrichting van het regionale medisch zorglandschap soms te veel vanuit instellingsbelangen wordt gedacht en dat mede daardoor belangen van inwoners en patiënten niet altijd voldoende als uitgangspunt worden genomen;

overwegende dat het voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de inrichting van het regionale medisch zorglandschap juist van belang is dat bestuurders en bevolking in een vroegtijdig stadium betrokken worden;

verzoekt de regering om wettelijk te borgen dat ook de vertegenwoordigers van burgers en patiënten door de betreffende zorgaanbieder actief worden geïnformeerd over en betrokken worden bij de planontwikkeling voorafgaand aan de besluitvorming met betrekking tot wijzigingen in het regionale medisch zorglandschap,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 9, was nr. 5 (35138).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Slootweg/Ellemeet (35138, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, vKA, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Slootweg/Raemakers (35138, nr. 9, was nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, vKA, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ellemeet/Slootweg (35138, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, vKA, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (35138, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, vKA, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, het CDA en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven