23 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschappen:

Wijziging van de Wet strategische diensten in verband met Verordening (EU) 2019/125 van het Europees Parlement en de Raad van 16 januari 2019 met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (PbEU 2019, L 30) (Wet tot wijziging van de Wet strategische diensten in verband met codificatie van de anti-folterverordening) - 35288

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 19 september 2019

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES inzake het verstrekken van aanvullende middelen in verband met bijzondere omstandigheden - 35289

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 18 september 2019

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Brieven regering:

Toezeggingen n.a.v. algemeen overleg van 10 september 2019 inzake de Raad Algemene Zaken van 16 september 2019 - 21501-02-2046

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 11 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Milieuraad 4 oktober 2019 - 21501-08-789

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 19 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van het lid Omtzigt over gelijke compensatie bij sparen voor pensioen - 21501-20-1475

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 18 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 26 en 27 september 2019 - 21501-30-465

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 18 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de geannoteerde agenda Informele Landbouwraad van 22-24 september 2019 - 21501-32-1197

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 18 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van de commissie over de geannoteerde agenda Transportraad 20 september 2019 te Brussel - 21501-33-778

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 11 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering vervoerconcessies Waddenveren West en Oost - 23645-709

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 19 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

OESO peer review rapport country by country reporting - 25087-247

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 20 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontbinding Stichting Afwikkeling Maror-gelden Overheid (SAMO) - 25839-43

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 20 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Behoeftestelling project "Vervanging drijvende brugslagcapaciteit" - 27830-287

staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 16 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Behoeftestelling programma "Wissellaadsystemen, trekker-opleggercombinaties en wielbergingsvoertuigen" - 27830-288

staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 16 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Dummybegroting Defensiematerieelbegrotingsfonds - 27830-289

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 17 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vervolgonderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar een defensiespecifieke index - 27830-290

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 17 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Advies van het Adviescollege Toetsing Regeldruk over de vermindering van regeldruk door de BRP - 27859-141

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 20 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verlaging van lasten op de energierekening - 29023-248

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 17 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Moord advocaat in Amsterdam - 29279-536

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 18 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Opgaven voor een sterke rechtspraak - 29279-537

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 17 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken omtrent de toelating van een nieuwe Stint tot de weg - 29398-754

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 12 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geneesmiddelentekorten - 29477-612

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 20 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kennisgeving verzoek voor bijdrage aan een Combined Joint Special Operations Task Force (CJSOTF) in de Sahel - 29521-385

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 05 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoek naar recente zeehondensterfte en de voortgang van het zeehondenakkoord - 29683-250

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 20 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang uitvoering Regio Envelop 2018/2019 - 29697-72

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 20 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Spoorinfrastructuur havengebied Rotterdam - 29984-864

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 14 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Hoger beroep na uitspraak over ACM-boete voor NS - 29984-865

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 20 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 3 september 2019, over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland - 31066-522

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 13 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de eerste voortgangsrapportage op het Jaarplan 2019 Belastingdienst - 31066-523

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 20 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Invulling vierde pijler "Cultuur" - 31066-524

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 20 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport Auditdienst Rijk (ADR) opvolging aanbevelingen Gateway Schenk- en Erfbelasting - 31066-525

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 20 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Hoofdlijnen Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek - 31288-786

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 13 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang taxibeleid - 31521-116

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 19 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het rapport "Toeslagpartner tegen wil en dank" - 31580-9

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 20 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapporten over de voorbereidingen op een no-dealbrexit van de Douane - 31934-24

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 20 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Instructie 40ste ICAO Assembly - 31936-663

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 18 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ondersteuningspercentages van de WBSO in 2020 en de WBSO-budgetsystematiek - 32637-380

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 17 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Feitenanalyse veranderende kostenramingen Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) - 32698-47

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 13 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Wetgevingsoverzicht Klimaatakkoord - 32813-394

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 17 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over het ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet - 33118-120

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 16 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Inzetbaarheidsrapportage eerste helft 2019 - 34919-40

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 17 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Herziene planning van het beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld en de daarbij behorende subsidie-instrumenten door verplaatsing algemeen overleg Maatschappelijk middenveld - 34952-83

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 06 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35237-3

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 20 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

MIRT Overzicht 2020 - 35300-A-4

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 17 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Instandhouding Rijksinfrastructuur - 35300-A-5

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 17 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Deltaprogramma 2020 - 35300-J-4

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 17 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Werkprogramma 2020 Inspectie Justitie en Veiligheid - 35300-VI-4

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 20 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Personeelsrapportage over midden 2019 - 35300-X-4

staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 17 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Meerjarenplan ILT 2020-2024 - 35300-XII-4

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 17 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verdrag:

Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam inzake betaalde werkzaamheden door gezinsleden van personeel van diplomatieke vertegenwoordigingen en consulaire posten; Hanoi, 25 april 2019 - 35290-(R2133)-1

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 19 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht; Brussel, 19 februari 2013 - 35308-(R2132)-1

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 19 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor te stellen in handen van:

a. de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking:

- Wijziging van de Wet strategische diensten in verband met Verordening (EU) 2019/125 van het Europees Parlement en de Raad van 16 januari 2019 met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (PbEU 2019, L 30) (Wet tot wijziging van de Wet strategische diensten in verband met codificatie van de anti-folterverordening) (35288);

b. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

- Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES inzake het verstrekken van aanvullende middelen in verband met bijzondere omstandigheden (35289).

Naar boven