Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935138 nr. 5

35 138 Initiatiefnota van het lid Van den Berg over zorg in de regio

Nr. 5 MOTIE VAN DE LEDEN SLOOTWEG EN RAEMAKERS

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 9 september 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in discussies en besluitvorming over de toekomstige inrichting van het zorglandschap soms te veel vanuit instellingsbelangen wordt gedacht en dat mede daardoor belangen van inwoners en patiënten niet altijd voldoende als uitgangspunt worden genomen;

overwegende dat het voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de inrichting van het regionale zorglandschap juist van belang is dat bestuurders en bevolking in een vroegtijdig stadium betrokken worden;

verzoekt de regering, om wettelijk te borgen dat ook een vertegenwoordiging van burgers en patiënten betrokken wordt bij de planontwikkeling en besluitvorming in het Regionaal Overleg Acute Zorg over wijzigingen in het regionale medisch zorglandschap,

en gaat over tot de orde van de dag.

Slootweg

Raemakers