6 Regeling van werkzaamheden (stemmingen)

De voorzitter:

Voordat we gaan stemmen hebben we een korte regeling van werkzaamheden. Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van de VVD mij heeft laten weten dat de heer Van Haga geen deel meer uitmaakt van de fractie van de VVD.

Dan geef ik nu het woord aan de heer Rudmer Heerema namens de VVD.

De heer Rudmer Heerema (VVD):

Voorzitter. De appreciatie van de minister van de amendementen bij punt 15 van de stemmingslijst is nog niet binnen. We willen dus graag een week uitstel voor de stemmingen over de punten 15 en 16, de Wet meer ruimte voor nieuwe scholen en de moties erover, van de stemmingslijst.

De voorzitter:

Heeft iemand hier bezwaar tegen?

De heer Kwint (SP):

Ja, ik vind het normaal gesproken altijd een goed idee om als een collega om uitstel vraagt, dat te honoreren, maar wij debatteren vanavond over de wet over deugdelijkheidseisen in het onderwijs. De minister heeft van meerdere van de wijzigingsvoorstellen gezegd dat die eigenlijk bij de wet over deugdelijkheidseisen horen. Bovendien ligt er nog een motie over een onderzoek naar seksuele diversiteit, waarvan wij gezegd hebben: betrek dat nou bij een al lopend onderzoek. Als wij het nog een week uitstellen, dan is dat onderzoek intussen af.

De voorzitter:

Dus?

De heer Kwint (SP):

Dus zou ik zeggen: we hebben twee weken de tijd gehad om te broeden op ons stemgedrag over die amendementen, laten we nu gewoon gaan stemmen.

De voorzitter:

Dus geen steun voor uitstel.

Mevrouw Van den Hul (PvdA):

Ik ben het in zoverre met de heer Kwint eens dat het echt wel heel jammer is dat het kabinet zo lang doet over een toch vrij simpele beantwoording. Ook ik had graag gezien dat die er lag, zodat we gewoon konden stemmen. Maar nu die beantwoording er niet ligt, zou ik niet alleen willen pleiten voor uitstel van de stemming maar ook voor uitstel van het debat dat vanavond gepland staat over deugdelijkheidseisen, in verband met de relatie die deze twee met elkaar hebben.

De voorzitter:

Ik begrijp dat mevrouw Van den Hul het verzoek van de VVD om uitstel steunt, maar er wordt nu gelijk ook het debat van vanavond aan gekoppeld. Ik zou dat laatste bij de regeling aan de orde stellen.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter, als er mensen zijn die behoefte hebben aan wat langer beraad, wie zijn wij dan om daar tegen te zijn. Dus steun.

De heer Azarkan (DENK):

Ook steun voor uitstel.

De heer Van Raan (PvdD):

Uitstel is prima, voorzitter.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Wij wachten ook graag op die brief. Dus steun voor het voorstel.

De voorzitter:

Dan de heer Rog. Nee? Nou, het is toch wel verstandig.

De heer Rog (CDA):

Ik wil graag steun verlenen aan het uitstel.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Steun.

De heer Beertema (PVV):

Geen bezwaar tegen uitstel, voorzitter.

De heer Van Meenen (D66):

Ik dacht dat het verzoek mede namens ons was, maar sowieso steun.

De voorzitter:

Dan heeft u een meerderheid voor uitstel van de stemmingen bij de punten 15 en 16 van de stemmingslijst, meneer Heerema.

Naar boven