Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 89, item 8

8 Stemmingen moties Massaontslag Blokker

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het dertigledendebat over het massaontslag bij Blokker,

te weten:

  • -de motie-Amhaouch c.s. over het opstellen van een human capital agenda in het kader van de Retailagenda (27838, nr. 18);

  • -de motie-Van Brenk over het hanteren van het afspiegelingsbeginsel bij reorganisatieprocessen (27838, nr. 19);

  • -de motie-Graus over een voortgangsrapportage inzake leegstandbestrijding en leegstandreductie (27838, nr. 20);

  • -de motie-Graus/Amhaouch over een evaluatie van lasten en heffingen op doelmatigheid en effectiviteit (27838, nr. 21);

  • -de motie-Graus over een stappenplan om het ondernemersklimaat en speelveld te verbeteren (27838, nr. 22).

(Zie vergadering van 13 juni 2017.)

De voorzitter:

De motie-Van Brenk (27838, nr. 19) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat oudere werknemers na (massa)ontslag — al of niet na faillissement — een kwetsbare positie hebben op de arbeidsmarkt;

overwegende dat bij ontslag het afspiegelingsbeginsel telt, maar bij aanname niet, waardoor oudere werknemers benadeeld worden;

spreekt de wens uit dat het huidige en volgende kabinet onderzoeken hoe bevorderd kan worden dat bij reorganisatieprocessen, en in het bijzonder bij doorstart van ondernemingen, in de personele bezetting het afspiegelingsbeginsel wordt gehanteerd;

verzoekt de regering, de resultaten van dit onderzoek binnen een half jaar aan de Kamer te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 24, was nr. 19 (27838).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Amhaouch c.s. (27838, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Brenk (27838, nr. 24, was nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus (27838, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de SGP, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus/Amhaouch (27838, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, 50PLUS, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Graus (27838, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, 50PLUS, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.