Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 89, item 17

17 Stemmingen moties Diverse woononderwerpen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Diverse woononderwerpen,

te weten:

  • -de motie-Beckerman c.s. over een aanvullend instrumentarium om toeristische verhuur te reguleren en handhaven (29453, nr. 442);

  • -de motie-Kops/Fritsma over intrekken van de verblijfsstatus van statushouders die klagen over toegewezen woonruimte of deze zelfs weigeren (29453, nr. 443);

  • -de motie-Ronnes over een plan om het tekort aan geschikte huurwoningen voor verwarde personen weg te werken (29453, nr. 444);

  • -de motie-Azarkan over niet meer uitgaan van een acceptabel woningtekort (29453, nr. 445).

(Zie vergadering van 15 juni 2017.)

De voorzitter:

De motie-Beckerman c.s. (29453, nr. 442) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Beckerman, Voortman, Ronnes, Azarkan en Van Eijs, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat verhuur via onlineplatforms als Airbnb kan leiden tot oneigenlijk gebruik van de woonruimte, overlast en illegale hotelvorming;

constaterende dat in diverse wereldsteden, zo als Barcelona en Florence, verschillende mogelijkheden worden benut om toeristische verhuur via onlineplatforms te reguleren;

overwegende dat gemeenten toeristische verhuur via onlineplatforms willen reguleren en dit effectief willen handhaven;

verzoekt de regering om de gemeenten behulpzaam te zijn bij de ontwikkeling van een juridisch instrumentarium om toeristische verhuur te kunnen reguleren en te handhaven en de Kamer spoedig te informeren over welk (aanvullend) instrumentarium wordt gekozen of ontwikkeld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 446, was nr. 442 (29453).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Van Raan (PvdD):

Voorzitter.

De voorzitter:

Waar is uw jasje, wordt hier gevraagd.

De heer Van Raan (PvdD):

Excuus. Dat ligt achter in de zaal. Moet ik het even halen?

De voorzitter:

Nee hoor. Volgende keer.

De heer Van Raan (PvdD):

Volgende keer zal ik het aandoen. Excuus.

De voorzitter:

Gaat u verder.

De heer Van Raan (PvdD):

Voorzitter, dank u wel. Mijn stemverklaring gaat over de motie op stuk nr. 445. Wij kunnen …

De voorzitter:

Ja, er wordt niet meer naar verklaringen geluisterd. Dat is het nadeel!

De heer Van Raan (PvdD):

Toch maar voorlezen dan?

De voorzitter:

Ja, gaat u verder.

De heer Van Raan (PvdD):

Dank u wel. Voorzitter, wij kunnen voor de motie op stuk nr. 445 stemmen, met de aantekening dat het oplossen van het woningtekort niet verder ten koste mag gaan van de groene ruimte in met name onze grote steden.

En ik zal de volgende keer een jasje aandoen.

De voorzitter:

Dat lijkt me heel goed.

U schijnt ook geen sokken aan te hebben.

(Hilariteit)

De voorzitter:

Dat heeft de heer Wilders gezien hoor, niet ik!

(Hilariteit)

In stemming komt de gewijzigde motie-Beckerman c.s. (29453, nr. 446, was nr. 442).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kops/Fritsma (29453, nr. 443).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ronnes (29453, nr. 444).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Azarkan (29453, nr. 445).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.