5 Vragenuur: Vragen De Jong

Vragen van het lid De Jong aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, viceminister-president over het bericht "Vluchteling als reddende engel bij groot gebrek aan monteurs". 

De heer De Jong (PVV):

Voorzitter. Afgelopen zaterdag was in het AD te lezen dat statushouders actief worden geworven om met een gratis spoedopleiding op basis van een vast contract te gaan werken in de technische branche. Dat is mogelijk door een subsidiepot van 20 miljoen euro die in 2015 door minister Asscher is vrijgemaakt. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat terwijl er honderdduizenden Nederlanders werkloos thuis zitten, in de WW of in de bijstand, of van flexbaan naar flexbaan moeten gaan en al jaren kunnen fluiten naar een vaste baan, en maar moeilijk de eindjes aan elkaar kunnen knopen, hoe is het mogelijk dat deze minister ondertussen gratis opleidingen en vaste banen weggeeft aan statushouders? Dit voortrekken van statushouders moet stoppen. Daarom heb ik de volgende vragen. 

Waarom vervangt deze minister Nederlandse werknemers door statushouders, terwijl er volgens de laatste cijfers van het UWV meer dan 50.000 mensen staan ingeschreven die dolgraag in de bouw, in het transport of in de techniek aan de slag willen? Is de minister bereid om te stoppen met het voortrekken van statushouders ten opzichte van Nederlandse werklozen en werkzoekenden? 

Minister Asscher:

Voorzitter. Het gaat hier om mevrouw Parveen Dudock van het bedrijf Van Rijndorp Installaties. Dit bedrijf heeft vacatures die het graag vervuld ziet. Die vacatures zijn beschikbaar voor iedereen, voor Nederlanders en voor statushouders. Het bedrijf heeft zelfs aangegeven dat het een hoop vacatures over heeft. "Vacatures zat. We moeten nu opdrachtgevers nee verkopen omdat we niet aan voldoende technisch personeel kunnen komen." De subsidie is vanuit het sectorplan beschikbaar om mensen op te leiden. Die subsidie is voor jongeren om aan het werk te komen, ongeacht hun afkomst of achtergrond. Er wordt ook door bedrijven gebruik van gemaakt om jongeren op te leiden. Dit bedrijf heeft geconstateerd dat het niet gelukt is met uitsluitend Nederlanders die hier al langer wonen en het is blij dat statushouders er aan het werk kunnen. 

Ik heb een vraag aan de heer De Jong. Ik weet dat hij helemaal geen vluchtelingen wil opvangen, maar als je hen toch opvangt, lijkt het mij beter voor de vluchtelingen en voor Nederland dat zij aan het werk zijn. Dat is hier het geval. 

De heer De Jong (PVV):

Wat voor de PVV heel belangrijk is en wat ons heel goed lijkt, is dat deze minister eens aan de slag gaat om al die honderdduizenden mensen die nu aan de kant staan aan de slag te helpen. Waar het om gaat is dat er een subsidiepot klaarstaat om vluchtelingen, statushouders of hoe je hen ook wilt noemen, aan het werk te krijgen, terwijl ondertussen honderdduizenden mensen heel graag een baan willen hebben. 

Ik zoom even in op deze casus, op waar het hier nu precies over gaat. Het gaat om mensen die in de techniek willen gaan werken. Er zijn bijvoorbeeld voor de metaalbedrijven en de technische bedrijven 15.000 WW'ers ingeschreven, voor transport en logistiek 31.000 mensen en in de bouwnijverheid zitten er volgens het UWV 10.000 mensen in de WW. Als je alle cijfers bij elkaar neemt, zijn er in de technische branche 67.000 lopende WW-uitkeringen. Dit zijn mensen die een technische achtergrond hebben. En wat doet deze minister? Hij zegt niet: we gaan die mensen helpen. Deze minister zegt: we gaan statushouders aan het werk helpen. Hou daarmee op! 

Mijn vraag blijft waarom Nederlandse werknemers te min zijn. Waarom ruilt deze minister Nederlanders in voor statushouders? 

Minister Asscher:

Het is jammer als je de vraag herhaalt zonder naar het antwoord te luisteren. Er zit een onwaarheid in. Dat wil ik de heer De Jong graag even laten zien. Natuurlijk is het onze taak om mensen weer aan het werk te helpen. Ten opzichte van vijf jaar geleden, toen de PVV besloot om uitsluitend nog te twitteren, is het een stuk beter. Een paar honderdduizend mensen die toen werkloos waren, hebben nu een baan, gelukkig. Maar we zijn er nog niet. Ik ben nog niet tevreden. Juist in de techniek liggen heel veel kansen. Die zijn er. Dit bedrijf heeft vacatures en dan is het gelijke monniken gelijke kappen. Er zijn opleidingen beschikbaar voor jonge mensen die in de installatiebranche willen werken; mooi werk, net betaald. Iedereen is daar welkom. Iedereen die dit hoort of ziet, laat je niets wijsmaken door mijnheer De Jong, die is alleen maar boos, er zijn banen in de installatiebranche, ook voor u, ook voor jou. Maak daar gebruik van, dan maak je Nederland sterker. Net zoals het beter is dat statushouders die hier vanwege hun veiligheid worden opgevangen niet in een uitkering zitten, maar aan het werk zijn. 

De heer De Jong (PVV):

Het is altijd wonderlijk. Als de minister weet dat hij fout zit, komt hij met allerlei algemeenheden en gaat hij de PVV direct aanvallen. Ik heb gewoon een paar vragen gesteld. Weet u wie er echt boos zijn? Dat zijn de mensen die de afgelopen jaren — het zijn er honderdduizenden — aan de kant zijn komen te staan. Dat zijn de mensen die er door werkgevers uit zijn gezet. De minister vindt dat allemaal wel prima, want hij richt zich op statushouders. Waar het ons om gaat is dat er Nederlanders zijn die aan de kant staan, die heel graag zouden willen werken en die kunnen solliciteren zo veel ze willen, maar vaak niet aan de bak komen. Mijn vraag blijft waarom deze minister specifiek voor die statushouders kiest. Waarom loopt deze minister weg van het feit dat al die mensen heel graag aan de slag zouden willen, maar dat dit op dit moment niet lukt? De minister kan wel zeggen dat er genoeg vacatures zijn en dat die ingevuld moeten worden, maar als er een pot met geld staat waar een werkgever gebruik van kan maken om vluchtelingen of statushouders aan de slag te krijgen, dan kiest hij daar natuurlijk voor en niet voor een Nederlander. En daar gaat deze minister in mee. Maar voor ons zijn al die Nederlandse werknemers niet te min. Ze zijn niet te lui voor het werk. 

De voorzitter:

Ik hoor u interrumperen, minister. Ik geef u zo het woord. 

De heer De Jong (PVV):

Het is voor ons heel belangrijk dat deze minister eens ophoudt met het vervangen van Nederlandse werknemers door statushouders. 

Minister Asscher:

Wat een hypocrisie van de PVV. Ongelofelijk! 

De heer De Jong (PVV):

Geef nou gewoon antwoord op de vraag. 

Minister Asscher:

Hier komt uw antwoord: vijf jaar lang heb ik voor de poorten van de hel geld weten uit te trekken om oudere Nederlandse werknemers aan het werk te houden, om jongeren een baan te geven. En vijf jaar lang was de PVV daartegen. U zat hier nog niet, maar uw collega's waren ertegen. Die sectorplannen, die subsidiepot, daar hebt u het nu over, en opeens, nu er ook een paar statushouders een baan vinden, is de PVV wakker geworden. Het is ónzin: juist terwijl u rechts beleid bleef steunen — "nee, dat moet de markt doen" — hebben wij ervoor gezorgd dat mensen aan het werk bleven. Dat is voor heel veel mensen niet gelukt, maar voor heel veel mensen ook wel. In plaats van daar nou een keer waardering voor uit te spreken en te zorgen dat er nog meer mensen aan het werk komen, gaat de PVV hier krokodillentranen huilen nu een aantal statushouders die ook willen werken, ook een baan vinden. En ja, die vacatures zijn beschikbaar voor iedereen. Voor iedere Nederlander die dit nu ziet: dat bedrijf heeft nog vacatures. 

Houd op met onzin verkopen, ga gewoon je werk doen en realiseer je dat eerst alleen maar nee zeggen tegen maatregelen die mensen helpen, of het nou gaat om maatregelen voor vrachtwagenchauffeurs — u was ertegen, want stel je voor: Europa — of om sectorplannen — u was ertegen, want stel je voor dat het geld kost — en nu, vijf jaar na dato, krokodillentranen huilen, heel erg hypocriet is. 

De voorzitter:

Laatste zin. U hebt nog veertien seconden. 

De heer De Jong (PVV):

Jazeker. Grote woorden voor een minister in nood. Door harder te gaan schreeuwen, krijgt u niet meer gelijk, mijnheer de minister. 

Minister Asscher:

Dat vind ik een geweldige uitspraak voor een PVV'er. 

(Hilariteit) 

De heer De Jong (PVV):

U kunt er nu allemaal lacherig over doen, maar feit is dat er honderdduizenden Nederlanders aan de kant staan en … 

Minister Asscher:

U hebt daar jaren niets aan gedaan. 

De heer De Jong (PVV):

… en dat deze minister ze kei- en keihard in de steek laat. 

Minister Asscher:

U hebt er jaren niets aan gedaan. 

De heer De Jong (PVV):

U bent waardeloos bezig en dat is uw verantwoordelijkheid en … 

Minister Asscher:

Iemand zei net iets over grote woorden en schreeuwen. 

De voorzitter:

Dank u wel. De heer De Graaf, namens de PVV. 

De heer De Graaf (PVV):

Ik heb er vierenhalf jaar lang getuige van mogen zijn hoe deze minister, die daar door mijn collega staat heen te schreeuwen — werkelijk, echt waar; het lijkt wel een varkensstal van zijn kant — de arbeidsmarkt naar de knoppen heeft geholpen. Die sectorplannen, over de 600 miljoen, ik geloof dat het 2 miljoen euro per baan heeft gekost voor wat het heeft opgeleverd. Het is één grote farce. En die minister zegt tegen mijn collega De Jong dat hij staat te liegen? Waar haalt deze minister de brutaliteit vandaan? 

De voorzitter:

De minister. 

De heer De Graaf (PVV):

Half Nederland ligt op apegapen dánkzij minister Asscher! Dan moet hij niet zeggen dat de PVV tegen zijn foute plannen was. Wij waren terecht tegen zijn foute plannen, maar hij heeft de boel om zeep geholpen. Het heeft geld gekost, melkertbanen 2.0: het levert niets op en nu een grote mond hebben? Ik zou zeggen: terug in je hok! 

De voorzitter:

Houd het een beetje beschaafd. De minister. 

Minister Asscher:

De heer De Graaf schiet de heer De Jong te hulp. Dat is mooi voor de solidariteit in de PVV-fractie. Maar het was de heer De Jong die zojuist zei dat je niet zou moeten schreeuwen maar je moet houden bij de feiten. De feiten zijn als volgt. Er was een enorme werkloosheid. We hebben toen in deze Kamer geld uitgetrokken om mensen langer in dienst te houden. Dat is zeker niet voor iedereen gelukt, maar het heeft tienduizenden mensen enorm geholpen, oudere werknemers zowel als jongere. Er kwam geld om mensen op te leiden toen de bedrijven daar geen geld voor hadden. Dat geld is goed besteed. Daardoor hebben die jongeren nu een baan, bijvoorbeeld in de installatiebranche. De eerste keer dat ik de heer De Jong hoor over die middelen, die bedoeld zijn om werknemers te helpen, is om zich te beklagen dat ook statushouders er gebruik van maken. Dat vind ik vreemd. Het is mij nu niet duidelijk wat de PVV wil, of zij mensen in de uitkering wil laten zitten of niet. Wat mij betreft gaat iedereen die hier woont aan het werk, Nederlanders en statushouders. 

De voorzitter:

Dank u wel. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van het mondelinge vragenuur. 

De vergadering wordt van 14.48 uur tot 15.00 uur geschorst. 

Naar boven