Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 89, item 24

24 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschappen:

Wijziging van de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met het moderniseren van de faillissementsprocedure (Wet modernisering faillissementsprocedure) - 34740 

minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 13 juni 2017 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer ten behoeve van het bieden van voorzieningen in het kader van het onderwijs en de begeleiding van onderwijsdeelnemers - 34741 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 juni 2017 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Goedkeuring van de op 18 oktober 2013 te Londen tot stand gekomen wijzigingen van het Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972, zoals opgenomen in Resolutie LP.4(8) (Trb. 2014, 46 en 144) - 34742-(R2091) 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 14 juni 2017 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van de Waterwet en van de Wet maritiem beheer BES in verband met de uitvoering van de wijziging van het Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972 (mariene geo-engineering) - 34743 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 14 juni 2017 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Brieven regering:

Reactie op verzoek commissie om toezending van het IND-jaarverslag 2016 inclusief een kabinetsreactie - 19637-2332 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff (VVD) - 14 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek commissie over de Twinningfaciliteit Suriname-Nederland en een overzicht van instrumenten voor economische samenwerking - 20361-171 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 09 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag Raad Algemene Zaken in de artikel 50-samenstelling met 27 lidstaten van 22 mei 2017 - 21501-02-1760 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 30 mei 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Cijfermatig overzicht van de financiële verplichtingen van Nederland ten opzichte van de EU - 21501-07-1445 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 13 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken Meerjarig Financieel Kader - 21501-20-1232 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 19 mei 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over de Geannoteerde agenda formele EU Gezondheidsraad van 16 juni 2017 te Luxemburg - 21501-31-446 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onderzoeksrapporten inzake de risico's van ecstasygebruik - 24077-396 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 15 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen commissie over kennisgeving ontwerpbesluit veiling extra digitaal spectrum in laag 4 - 24095-416 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Armoede- en schuldenbeleid - 24515-389 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 15 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van diverse besluiten in verband met de instelling van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (Wijzigingsbesluit instelling Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming) - 25422-202 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 13 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezeggingen n.a.v. het algemeen overleg Ouderenmishandeling - 28345-181 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 15 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken inzake de uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma - 28625-246 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 15 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de speciale bijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO-lidstaten op 25 mei 2017 te Brussel - 28676-273 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 15 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 29 juni 2017 te Brussel - 28676-274 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert (VVD) - 16 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapport "Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (aanvullende studies)" - 28973-192 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 16 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Advies "Reclassering in een veranderende omgeving" van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) - 29270-119 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff (VVD) - 15 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Integrale reactie op de jaarverslagen van de organisaties uit de strafrechtketen - 29279-386 

minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 13 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek commissie over het jaarverslag van de rechtspraak over 2016 - 29279-387 

minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 13 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapport van een verkennend onderzoek in opdracht van het WODC "Beginselen digitaal. Digitalisering en de beginselen van de strafrechtspleging" - 29279-388 

minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 14 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Van Weyenberg, gedaan tijdens het mondelinge vragenuur van 13 juni 2017, over informatie over de meldingen die zijn binnengekomen bij het meldpunt zwangerschapsdiscriminatie van het College voor de Rechten van de Mens - 29544-789 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 16 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Maatregelen naar aanleiding van het vangstadvies van Wageningen Marine Research voor de schubvisvisserij op het IJsselmeer - 29664-175 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 15 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken implementatie aanbevelingen uit 2014 van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) - 29668-42 

minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 14 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Acties NZa voor en tijdens de overstapperiode en een gecorrigeerde versie van de Monitor Overstapseizoen - 29689-831 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Subsidieregeling borstimplantaten transgenders - 29689-832 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Recente auteursrechtelijke ontwikkelingen - 29838-91 

minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 15 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering van de motie van het lid Recourt c.s. over uitwerking van het Utrechtse model voor mediation bij wijkconflicten - 29911-165 

minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 15 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Dienstregeling NS 2017 en 2018 - 29984-719 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma (PvdA) - 15 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken met betrekking tot diverse moties en toezeggingen, vooral op het gebied van energiebesparing - 30196-548 

minister voor Wonen en Rijksdienst, R.H.A. Plasterk - 15 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanvullende ingebrekestelling richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD) - 30196-549 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag Basisnet 2016 - 30373-66 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma (PvdA) - 15 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Halfjaarlijkse voortgangsrapportage IT en ERP - 31125-76 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert (VVD) - 16 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie over enkele onderwerpen aangaande kinderopvang - 31322-334 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 16 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Harmonisatie, Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) - 31322-335 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 16 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering motie van de leden Jacobi en De Boer over verhoging van de missiefinanciering van MARIN - 31409-160 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 15 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

NVWA handhaving peutermelk vervolgaanpak - 31532-185 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Afschrift brief aan het Bestuurscollege van Sint Eustatius over de samenstelling van de commissie van wijzen - 31568-187 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 24 mei 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek commissie inzake verduidelijking verantwoordelijkheidsverdeling Sint Eustatius - 31568-188 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 14 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie verzoek commissie op een petitie en rapport van Principle 17 inzake de Transzorg in Nederland - 31765-274 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit ter regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten - 32011-58 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 15 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Consultatiereactie FinTech en een meer competitieve en innovatieve Europese financiële sector - 32013-145 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 16 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Audit Nationale Monumentenorganisatie (NMo) - 32156-82 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 16 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsrapportage implementatie Gemeenschappelijk Visserijbeleid - 32201-87 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 15 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken rond zwangerschap en geboorte - 32279-108 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Jaarrapportage vermindering suïcidaliteit en voortgang Landelijke agenda suïcidepreventie - 32793-270 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Strategische voorraad antivirale middelen - 32793-271 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Tussenrapportage Samenwerkingstafel middenhuur - 32847-301 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 16 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Bestuurlijk akkoord plan van aanpak ROBIJN - 32864-5 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek commissie over omvang van mestfraude in Nederland - 33037-217 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 15 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken wetsvoorstel ter versterking van de formele positie van de Nationaal Coördinator Groningen - 33529-353 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verlenging Vinex-regeling in 2018 - 33578-46 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Eindrapportage van het programma Continuïteit van zorg - 33628-19 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff (VVD) - 14 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) 2016 - 34301-5 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 07 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapport "Rekening houden met verschil" - 34550-B-15 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 16 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken moties en amendementen m.b.t. de vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2017 - 34550-V-78 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 12 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Jaarbericht 2016 van de Inspectie Veiligheid en Justitie - 34550-VI-112 

minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 14 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Evaluatie van de Garantieregeling Scheepsnieuwbouwfinanciering (GSF) - 34550-XIII-136 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek commissie op het Jaarverslag van het Waarborgfonds voor de Zorgsector met betrekking tot de kapitaallasten - 34550-XVI-142 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek commissie om te reageren op de vragen van de V-100 bij de jaarverslagen over 2016 - 34725-VI-11 

minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 14 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34725-XV-6 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 16 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over het jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2016 - 34725-XV-7 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 16 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) - 34725-XV-8 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 16 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen commissie van de V-100 bij het jaarverslag 2016 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 34725-XV-9 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 16 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

Erratum bij de publicatie van de Algemene Rekenkamer Staat van de Rijksverantwoording 2016 - 34725-25 

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 15 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verdrag:

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van het Groothertogdom Luxemburg, de Regering van de Franse Republiek en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de samenwerking inzake luchtverdediging tegen niet-militaire luchtdreigingen; Brussel, 16 februari 2017 - 34692-2 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 15 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voorlopige toepassing van de Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie inzake de registratie van stagiairs; Brussel, 7 juni 2017 - 34744-1 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 14 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Brief van lid/fractie/commissie:

Openbaarmaking van de BOR-notitie over mestfraude - 33037-216 

Tweede Kamerlid, E. Ziengs (VVD) - 15 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van de PvdA - 34707-21 

Tweede Kamerlid, L.F. Asscher (PvdA) - 15 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van de vaste commissie voor Economische Zaken - 34707-22 

Tweede Kamerlid, E. Ziengs (VVD) - 15 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie - 34707-23 

Tweede Kamerlid, B. Visser (VVD) - 15 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij een vijftal EU-voorstellen van het EU-mobiliteitspakket - 34734-2 

voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 12 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Overig: 

Verslag van een speciaal seminar op Spitsbergen - 19291-54 

Tweede Kamerlid, R.W. Knops (CDA) - 15 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de Zitting 2017 (tweede deel) van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa - 20043-110 

griffier, B. Nieuwenhuizen - 15 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de 136ste zitting van de Assemblee van Interparlementaire Unie - 29679-25 

Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 15 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg juni 2017 - 33845-21 

Tweede Kamerlid, P.H. van Meenen (D66) - 16 juni 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie: 

- Wijziging van de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met het moderniseren van de faillissementsprocedure (Wet modernisering faillissementsprocedure) (34740); 

b. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: 

- Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer ten behoeve van het bieden van voorzieningen in het kader van het onderwijs en de begeleiding van onderwijsdeelnemers (34741); 

c. de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu: 

- Goedkeuring van de op 18 oktober 2013 te Londen tot stand gekomen wijzigingen van het Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972, zoals opgenomen in Resolutie LP.4(8) (Trb. 2014, 46 en 144) (34742 (R 2091)); 

- Wijziging van de Waterwet en van de Wet maritiem beheer BES in verband met de uitvoering van de wijziging van het Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972 (mariene geo-engineering) (34743).