Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 57, item 19

19 Stemmingen Wijziging van de Elektriciteitswet 1998

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord) (34401). 

(Zie wetgevingsoverleg van 18 februari 2016.) 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Smaling (stuk nr. 10, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de Groep Kuzu/Öztürk en de PVV voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 10 voorkomende gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Smaling (stuk nr. 8). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, het CDA en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Mevrouw Siderius (SP):

Voorzitter, ik wil nog even terug naar het vorige punt. Bij de stemming over de motie op stuk nr. 200 (31497) hebt u ons bij ons weten niet opgenoemd, maar wij zijn voor deze motie. 

De voorzitter:

Dank. Het komt nu in de Handelingen te staan. 

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een korte stemverklaring vooraf. 

De heer Smaling (SP):

Voorzitter. Vlak voor de kerst is in de Eerste Kamer een energiewet afgestemd. Wij waren allen met reces. Ik weet niet wie er heeft gekeken, maar het was echt spannende tv. Het scheelde maar één stem. Dat kwam ook doordat er een motie was aangenomen in de Eerste Kamer en de minister van Economische Zaken meteen zei dat hij die niet zou uitvoeren. Dat leidde dus tot dit spannende resultaat. De Griffie moest nog een keer tellen of het wel klopte, met die ene stem verschil. En dan met het hoofd van de minister erbij en die sfeervolle zaal van de Eerste Kamer. Los van de mening die je hebt over het wetsvoorstel, was het mooie televisie en echt een aanmoediging om politiek geëngageerd te raken. De minister heeft het kerstreces benut om met een spoedwet te komen om sommige zaken uit die wet alsnog snel te regelen. Onze insteek was dat dat in eerste instantie gericht zou zijn op wind op zee, wat wij ook steunen. Naderhand zijn er echter toch wat bepalingen in terechtgekomen over wind op land en dat dragen wij een minder warm hart toe. De SP-fractie wil daarom wel voor het wetsvoorstel stemmen, maar met de aantekening dat zij geacht wil worden om tegen de onderdelen die betrekking hebben op wind op land gestemd te hebben. 

De voorzitter:

Dank u wel. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.