Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 57, item 15

15 Stemming motie Voortgangsrapportages Curaçao en Sint-Maarten

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VAO Voortgangsrapportages Curaçao en Sint-Maarten, 

te weten: 

  • -de motie-Bosman c.s. over voorwaarden voor de beëindiging van de plannen van aanpak (34300-IV, nr. 45). 

(Zie vergadering van 17 februari 2016.) 

De voorzitter:

De motie-Bosman c.s. (34300-IV, nr. 45) is in die zin gewijzigd en nader gewijzigd dat zij thans luidt: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat bij de totstandkoming van de landen Sint-Maarten en Curaçao de conclusie was dat deze landen nog niet klaar waren voor alle taken van het nieuwe land en er daarom op bepaalde beleidsterreinen "plannen van aanpak" zijn opgesteld; 

overwegende dat door toedoen van een Kameruitspraak de mogelijkheid is aangebracht om deze plannen van aanpak te verlengen en dat daar terecht ook gebruik van is gemaakt; 

overwegende dat bijna alle plannen van aanpak succesvol zijn geweest, maar dat dit niet geldt voor de plannen van aanpak die betrekking hebben op de politie en het gevangeniswezen op Sint-Maarten; 

overwegende dat het voornemen bestaat om per 10 oktober 2016 de plannen van aanpak te beëindigen, terwijl er nog sprake is van tekortkomingen bij de organisatie van de politie en het gevangeniswezen op Sint-Maarten; 

overwegende dat de beëindiging van de plannen van aanpak voordat er een redelijk alternatief ligt om de tekortkomingen op te lossen geen recht doet aan de zorgen, zoals die tijdens de behandeling van de wetsvoorstellen ter ontmanteling van het land Nederlandse Antillen, zijn geuit in zowel de Tweede als de Eerste Kamer; 

verzoekt de regering, voordat er sprake kan zijn van beëindiging van de plannen van aanpak voor Sint-Maarten, voorstellen te doen ter verbetering van het functioneren van de politie en het gevangeniswezen op Sint-Maarten, met daarin bindende afspraken en heldere doelen, deze voorstellen uiterlijk medio mei 2016 aan beide Kamers aan te bieden, opdat de Staten-Generaal tijdig gelegenheid heeft zich daar over uit te spreken, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 47, was nr. 46 (34300-IV). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Bosman (34300-IV, nr. 47, was nr. 46). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

De heer Bosman (VVD):

Voorzitter. Nu deze motie is aangenomen, krijg ik graag een brief van het kabinet waarin het aangeeft hoe het haar gaat uitvoeren. 

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit deel van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.