Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 57, item 25

25 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschap:

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten in verband met het van toepassing worden van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2013, L 269) (Wet aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie) - 34409 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 12 februari 2016 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Brieven regering:

Koppeling justitiegegevens en Eurodac - 19637-2145 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 15 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op motie van de leden Kuiken en Azmani over maatregelen tegen kindhuwelijken (Kamerstuk 19637, nr. 2056) - 19637-2146 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 15 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van de geannoteerde agenda van de Europese Raad van 18 en 19 februari 2016 - 21501-20-1075 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 13 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kabinetsappreciatie maatregelen van de Europese Commissie met betrekking tot de uitvoering van de Europese Migratieagenda - 21501-20-1076 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 17 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding afschrift van de brief aan de voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid met het een verzoek om een oordeel inzake berichtgeving over het Faro-ongeval - 24804-88 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 16 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering van de motie van de leden Dik-Faber en van Tongeren over het verwijderen van het kernafval in Petten - 25422-141 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 16 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake procedure BIT-advies ICT-vernieuwing pgb - 26643-390 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 16 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Terugdringen gebruik bestrijdingsmiddelen door particulieren en uitvoering van de motie van de leden Leenders en Koser Kaya over de beschikbaarheid van alternatieve onkruidbestrijdingsmiddelen - 27858-347 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 16 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezegging naar aanleiding van het algemeen overleg Basisregistratie Personen (BRP) en reisdocumenten van 26 november 2015 inzake verstrekking van persoonsgegevens uit de BRP aan de SILA - 27859-87 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 16 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het artikel Minder straffen mensenhandel - 28638-142 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 16 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding RIVM Bereikbaarheidsanalyse spoedeisende hulpafdelingen (SEH) en acute verloskunde - 29247-218 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Update softwarefraude dieselvoertuigen - 31209-178 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 16 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Overzicht van de verschillende kapitaaleisen die gelden voor Nederlandse banken - 32013-119 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 16 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleidsreactie op het rapport "'Besluitvorming rondom ongewenste zwangerschap" (Kamerstuk 32279, nr. 79) - 32279-80 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ontwikkelingen met betrekking tot de onderhandelingen tussen EU en VS naar aanleiding van Safe Harbour - 32317-388 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 16 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verantwoording van declaraties door zorgbestuurders - 33822-8 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het gewijzigd amendement van het lid Tellegen c.s. over de raad van advies van de Politieacademie - 34129-14 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 16 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op twee aangepaste amendementen inzake het voorstel van wet inzake Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb - 34233-65 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 16 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Betrokkenheid van Nederland bij de afwikkeling van geschillen tussen VS en Iran - 34300-IX-18 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 16 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Jasper van Dijk, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 16 februari 2016, over het verslag van de informatiebijeenkomst PX-10 die 28 januari 2016 is gehouden in Utrecht - 34300-X-82 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 17 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Jasper van Dijk, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 16 februari 2016, over het bericht "Honderden militairen werkten met giftig schoonmaakmiddel PX-10" - 34300-X-83 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 17 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel beantwoording vragen commissie over oplossingsrichtingen voor het pensioen in eigen beheer (Kamerstuk 34302, nr. 108) - 34302-110 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 16 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Afschrift brief van het bestuurscollege van Sint Eustatius inzake wetsvoorstel kiescollege Eerste Kamer - 34341-7 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Overig: 

Verslag van de Zitting 2016 (eerste deel) - 20043-104 

griffier, B. Nieuwenhuizen - 17 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Financiën: 

- Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten in verband met het van toepassing worden van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2013, L 269) (Wet aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie) (34409).