Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 57, item 3

3 Stemmingen moties Europese top van 18-19 februari 2016

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Europese top van 18 en 19 februari 2016,

te weten:

 • -de motie-Voortman/Verhoeven over geen overhaaste beslissingen nemen over aanpassing van de Europese samenwerking (21501-20, nr. 1077);

 • -de motie-Van Haersma Buma c.s. over niet instemmen met het openen van toetredingshoofdstukken (21501-20, nr. 1078);

 • -de motie-Verhoeven/Klaver over duidelijk uitwerken van de inperking van het vrij verkeer van werknemers (21501-20, nr. 1079);

 • -de motie-Voordewind/Bisschop over erkennen dat Turkije geen lid kan worden van de EU (21501-20, nr. 1080);

 • -de motie-Voordewind/Bisschop over afstand nemen van elke beweging naar een meer politieke unie (21501-20, nr. 1081);

 • -de motie-Voordewind c.s. over het waarborgmechanisme van toepassing laten zijn op alle lidstaten (21501-20, nr. 1082);

 • -de motie-Voordewind/Bisschop over opschorten van de financiële steun als Turkije volhardt in de strijd tegen Syrische Koerden (21501-20, nr. 1083);

 • -de motie-Gesthuizen c.s. over geen steun voor de pushback van vluchtelingen door de NAVO (21501-20, nr. 1084);

 • -de motie-Bontes over krachtig veroordelen van de Turkse bombardementen op Koerdische troepen (21501-20, nr. 1085);

 • -de motie-Bontes over niet toegeven aan de Turkse chantagepolitiek (21501-20, nr. 1086);

 • -de motie-Bontes over een NAVO-missie om asielzoekers terug te sturen naar de Turkse kust (21501-20, nr. 1087);

 • -de motie-Bisschop/Van Haersma Buma over wijziging van de Europese regels met het oog op adequate mogelijkheden voor begeleide terugkeer (21501-20, nr. 1088);

 • -de motie-Bisschop/Voordewind over een beperkter mandaat voor Frontex (21501-20, nr. 1089);

 • -de motie-Maij over de strijd tegen arbeidsuitbuiting inbrengen in de onderhandelingen met de Britten (21501-20, nr. 1090).

(Zie vergadering van 17 februari 2016.)

De voorzitter:

De motie-Gesthuizen c.s. (21501-20, nr. 1084) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Europa het VN-Vluchtelingenverdrag erkent;

constaterende dat besloten is dat de NAVO zal gaan patrouilleren in de wateren tussen Griekenland en Turkije teneinde de mensensmokkel te bestrijden;

verzoekt de regering, zich ervoor in te spannen dat Europa op geen enkele wijze steun verleent aan de pushback (het terugdringen) van vluchtelingen indien zij per boot de Turkse wateren verlaten hebben in hun oversteek naar Europa,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 1091, was nr. 1084 (21501-20).

In stemming komt de motie-Voortman/Verhoeven (21501-20, nr. 1077).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Haersma Buma c.s. (21501-20, nr. 1078).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Verhoeven/Klaver (21501-20, nr. 1079).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66 en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voordewind/Bisschop (21501-20, nr. 1080).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de SGP, de ChristenUnie, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voordewind/Bisschop (21501-20, nr. 1081).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de SGP, de ChristenUnie, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voordewind c.s. (21501-20, nr. 1082).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, Van Vliet, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Voordewind/Bisschop (21501-20, nr. 1083).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Gesthuizen c.s. (21501-20, nr. 1091, was nr. 1084).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bontes (21501-20, nr. 1085).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, D66, de SGP, de ChristenUnie, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De heer Klaver (GroenLinks):

We hadden niet overtuigend genoeg onze hand omhoog, maar we moeten worden geacht voorgestemd te hebben.

De voorzitter:

Dat wordt in de Handelingen opgenomen.

In stemming komt de motie-Bontes (21501-20, nr. 1086).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bontes (21501-20, nr. 1087).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bisschop/Van Haersma Buma (21501-20, nr. 1088).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, Van Vliet, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bisschop/Voordewind (21501-20, nr. 1089).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de SGP, de ChristenUnie, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Maij (21501-20, nr. 1090).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, de Groep Kuzu/Öztürk, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Voorzitter: Van der Burg