11 Stemmingen moties Financiële kaders van het WSW

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat op hoofdlijnen over de financiële kaders van het WSW, 

te weten: 

- de gewijzigde motie-Van Vliet over heroverwegen van de positie van de toezichthouder (29453, nr. 407, was nr. 404); 

- de motie-Ronnes over nadere regels voor risicobeheersing ten behoeve van het WSW (29453, nr. 405); 

- de motie-Bashir over banken mede de financiële risico's laten dragen bij geborgde leningen (29453, nr. 406). 

(Zie vergadering van 12 november 2015.) 

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Vliet (29453, nr. 407, was nr. 404). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ronnes (29453, nr. 405). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de Groep Kuzu/Öztürk, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Bashir (29453, nr. 406). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

Naar boven