15 Stemming motie Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016,

te weten:

  • -de motie-Van Meenen c.s. over groen onderwijs onderbrengen bij OCW (34300-VIII, nr. 52).

(Zie vergadering van 29 oktober 2015.)

De voorzitter:

De motie-Van Meenen c.s. (34300-VIII, nr. 52) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Van Meenen, Lucas, Dik-Faber, Grashoff en Jasper van Dijk, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat vorig jaar bij de behandeling van de begroting EZ in de motie-Van Veldhoven/Lodders (34000-XIII, nr. 75) is gevraagd om een onderzoek naar de voor- en nadelen van de positie van het groene onderwijs bij het ministerie van EZ;

overwegende dat uit dit onderzoek blijkt dat er inderdaad voor- en nadelen zijn, maar dat er geen duidelijke reden meer is om het groene onderwijs anders te behandelen dan de rest van het onderwijs en als enige sector niet via de begroting van OCW te bekostigen;

voorts overwegende dat financiering van al het onderwijs (regulier en groen) via één begroting als voordeel heeft dat stijgende en dalende leerlingenaantallen niet tot overhevelingen tussen begrotingen hoeven te leiden, de bekostiging per leerling tussen het groene en reguliere onderwijs gelijkgetrokken kan worden en het makkelijker wordt om cross-sectorale opleidingen tussen het groene en reguliere onderwijs aan te bieden;

spreekt uit dat het groene onderwijs overgeheveld moet worden naar het ministerie van OCW, waarbij de verworvenheden van het groene onderwijs (doorlopende leerlijnen en een sterke binding met het bedrijfsleven) behouden blijven en als inspiratie dienen voor het hele onderwijs;

verzoekt de regering, voorbereidingen te treffen voor de overheveling van het groene onderwijs naar het ministerie van OCW,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 91, was nr. 52 (34300-VIII).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Meenen c.s. (34300-VIII, nr. 91, was nr. 52).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Ik schors de vergadering zodat we onze nieuwe collega kunnen feliciteren. Hij is de eerste vertegenwoordiger van het mannelijk geslacht voor de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven