7 Regeling van werkzaamheden (Stemmingen)

De voorzitter:

Ik geef als eerste het woord aan de heer Krol van de fractie van 50PLUS, die een verzoek heeft inzake het uitstel van stemmingen.

De heer Krol (50PLUS):

Voorzitter. Vrijdag heeft de Kamer met betrekking tot het Belastingplan een soort eindbod van het kabinet gekregen in de vorm van een ingrijpende vierde nota van wijziging. In deze nota trekt het kabinet zijn eigen plan, met de intentie en kennelijk in de overtuiging voldoende recht te doen aan alle wensen van de Kamer. Het gaat niet over niets; de nota van wijziging komt neer op een structurele verschuiving van ruim 500 miljoen. Het gaat om maatregelen die deels sterk afwijken van de voorstellen in het Belastingplan en de reacties die daarop in deze Kamer zijn gegeven. 50Plus vindt dat dergelijke ingrijpende verschuivingen principieel niet zonder een debat in deze Kamer kunnen en mogen passeren. Ik stel daarom voor om in ieder geval de stemmingen over het Belastingplan uit te stellen, zodat we daar nog uitgebreider naar kunnen kijken. Zelfs de stemmingslijst is op dit moment nog niet geheel compleet. Desnoods is het ook mogelijk om het debat daarover te heropenen.

De voorzitter:

Ik hoor een verzoek om uitstel van stemmingen over de wetsvoorstellen 34302, 34303, 34304, 34305, 34306 en 34276 onder punt 10 tot en met 16 op de stemmingslijst. Ik hoor ook een verzoek om heropening van het debat over het Belastingplan. Ik geef als eerste het woord aan de heer Omtzigt om te reageren op beide verzoeken.

De heer Omtzigt (CDA):

Steun voor uitstel van de stemmingen als een collega daarom vraagt. Zoals de heer Krol zegt, lijkt het me heel logisch om een heropening te hebben als de regering een nota van wijziging stuurt van inderdaad 0,5 miljard. Ik heb wel het verzoek om die zo spoedig mogelijk te plannen en om zo spoedig mogelijk daarna te stemmen. Er moet wel een uur zitten tussen het debat en de stemming, want ik vermoed dat er nog een paar dingen kunnen gebeuren. Als het allemaal vanavond nog kan, zou het helemaal goed zijn. Volle steun dus aan het verzoek.

De heer Tony van Dijck (PVV):

Geen steun. We zijn uitgepraat. Het kabinet is uitgepraat met dit parlement en het is ook uitgeregeerd. Ik weet niet welk stromannetje het kabinet nu weer naar voren schuift. De vorige week was het de heer Van Vliet die uitstel van stemmingen vroeg en nu is het de heer Krol. Het is allemaal verrassend. Dat achterkamertjesgebeuren moet afgelopen zijn. Ik wil stemmen en ik wil geen heropening.

De voorzitter:

Dank u wel. Uw punt is duidelijk. Mijnheer Dijkgraaf?

De heer Dijkgraaf (SGP):

Gegeven het feit dat de lijst er niet is, lijkt het me goed om niet te gaan stemmen want dan wordt het een lastige stemming. Het is inhoudelijk al lastig. Dus wel steun voor uitstel van de stemmingen, maar graag zo snel mogelijk duidelijkheid over wanneer we gaan stemmen. Geen steun voor heropening, want volgens mij hebben we 34 uur gedebatteerd, is alles duidelijk en zal de coalitie moeten laten zien wat zij wel steunt en wat zij niet steunt.

De heer Bashir (SP):

Het lijkt me goed om niet in de achterkamertjes te spreken, maar hier in deze Kamer. Dus steun voor een heropening van het debat en ook steun voor uitstel van de stemmingen.

De heer Van Weyenberg (D66):

De fractie van D66 is klaar om te stemmen, maar ik kan mij heel goed voorstellen dat wij die nog een uur of een uur en een kwartier uitstellen, zodat er een goede stemmingsset ligt waar iedereen naar kan kijken. Wij hebben geen behoefte aan heropening, want volgens mij is het debat helder geweest.

De heer Van Klaveren (Groep Bontes/Van Klaveren):

Steun voor het voorstel van 50PLUS om het debat te heropenen en eveneens steun voor uitstel van de stemmingen.

De heer Van Vliet (Van Vliet):

Dat de heer Van Dijck van de PVV mij een stromannetje noemt, laat ik aan hem. Dat zegt namelijk meer over hem dan over mij. Ik sta daar boven. Steun voor het voorstel.

De voorzitter:

Voor beide voorstellen, mijnheer Van Vliet!

De heer Groot (PvdA):

Als er een nota van wijziging is, is het logisch dat de Kamer daarover nog even kan overleggen en dat er eventueel nog moties kunnen worden ingediend. Ik pleit voor een korte heropening van het debat, zodat de laatste stand van zaken gewisseld kan worden. Dat is wel zo eerlijk.

Mevrouw Neppérus (VVD):

Steun voor het voorstel om het debat te heropenen. Dat moet dan wel op korte termijn gebeuren en het moet ook gewoon een korte heropening zijn. Dat betekent vanzelfsprekend ook uitstel van stemmingen, maar ook die zullen toch deze week moeten plaatsvinden.

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

We hebben 35 uur vergaderd over het Belastingplan. Volgens mij is alles wat er te zeggen viel wel gezegd. Ik hoor nu ook dat er weer moties ingediend gaan worden. Ik vraag me dan af waarom dat niet allemaal eerder is gebeurd. Ik steun wel het verzoek tot uitstel van de stemmingen, want ik zie ook dat de stemmingslijst nog niet compleet is, maar een heropening wordt een herhaling van zetten. Wat ons betreft, is dat niet meer nodig en kunnen we gewoon gaan stemmen.

Mevrouw Thieme (PvdD):

Steun voor beide verzoeken.

De heer Grashoff (GroenLinks):

Het verdient allemaal ruimschoots niet de schoonheidsprijs, maar met een nota van wijziging die dermate ingrijpend is, is het toch logisch om het debat te heropenen. Dat leidt sowieso tot uitstel van stemmingen. Wat ons betreft, worden die niet vanavond op een willekeurig moment gehouden, maar gewoon morgen op een reëel moment en eventueel op donderdag.

De voorzitter:

Mijnheer Krol, u hebt ruime steun van de Kamer voor uitstel van de stemmingen en voor heropening van het debat. Mijn voorstel is om aansluitend aan de regeling van werkzaamheden vanmiddag het debat te heropenen en morgenmiddag bij aanvang van de middagpauze te stemmen over het Belastingplan, de amendementen en de moties. Dat heeft een praktische reden. Er is ingrijpend geamendeerd en het kost gewoon even tijd om na afronding van het debat de stemmingslijst in orde te hebben. Wij willen niet dat er bij de stemming fouten gemaakt worden. Daarom dit voorstel en ik hoop dat het uw instemming kan krijgen.

De heer Krol (50PLUS):

Dank u.

De voorzitter:

Dank u wel. Dan gaan we het op die manier doen. Er komt dus zo dadelijk een heropening van het debat, aansluitend aan de regeling van werkzaamheden.

Het woord is aan de heer Knops van het CDA, met een verzoek dat betrekking heeft op de stemmingslijst.

De heer Knops (CDA):

Voorzitter. Naar aanleiding van de aanslagen in Parijs, de daaropvolgende uitlatingen van regeringsleiders, onder wie premier Rutte, en de reacties van de ministers van Defensie naar aanleiding van de bijeenkomst van vandaag in Brussel op verzoek van de Franse regering, plus het mogelijk deze week nog te houden debat over de aanslagen in Parijs, vraagt mijn fractie uitstel aan van de stemmingen in verband met de Defensiebegroting en de moties die zijn ingediend bij het wetgevingsoverleg Personeel Defensie en het wetgevingsoverleg Materieel Defensie.

De voorzitter:

Dat betreft de stemming louter over de moties die daarbij ingediend zijn, want over de begrotingen en de amendementen stemmen we natuurlijk sowieso pas in december.

De heer Knops (CDA):

Correct, ja.

De heer De Roon (PVV):

Steun, voorzitter.

De heer Dijkgraaf (SGP):

Steun.

De heer Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren):

Steun, voorzitter.

De heer Jasper van Dijk (SP):

Steun.

De heer Teeven (VVD):

Steun.

Mevrouw Eijsink (PvdA):

Steun voor het verzoek.

De heer Segers (ChristenUnie):

Dat geldt ook voor de ChristenUnie-fractie.

Mevrouw Hachchi (D66):

Steun, voorzitter.

De voorzitter:

Mijnheer Knops, u hebt brede steun van de Kamer. We gaan de stemmingen onder de punten 3, 4 en 5 op de stemmingslijst uitstellen tot een nader moment. Wij krijgen vast een signaal wanneer die plaatshebben.

Het woord is aan de heer Bontes, die ook een verzoek heeft dat samenhangt met de stemmingslijst.

De heer Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren):

Voorzitter. Vanmorgen maakte een hoogleraar staatsrecht in de Volkskrant gehakt van het voorstel van het Presidium om een commissie van onderzoek in te stellen. Ik sluit mij daarbij aan. Het lijkt erop dat de slager zijn eigen vlees gaat keuren. Ook inhoudelijk zijn er tal van bezwaren. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Daarom zou ik graag een debat willen met de Voorzitter. Dat debat vraag ik mede aan namens de heer Krol van 50PLUS.

De voorzitter:

Dat betekent ook dat u om uitstel vraagt van de stemming over punt 19, de brief van het Presidium, op de stemmingslijst.

De heer Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren):

Absoluut, voorzitter.

De voorzitter:

Dit zijn twee verzoeken aan de Kamer.

De heer Van Vliet (Van Vliet):

Ik steun de verzoeken.

De heer Houwers (Houwers):

Om dezelfde reden steun voor beide verzoeken.

De heer Bisschop (SGP):

De samenstelling van zo'n commissie blijft altijd arbitrair. We hebben gezien dat er een bepaalde redenering is gebruikt. Daar kunnen wij ons in vinden. Wij zouden dus wel over punt 19 willen stemmen.

Mevrouw Van Ark (VVD):

Geen steun, en vandaag stemmen.

De heer Bosma (PVV):

Geen steun en geen steun.

Mevrouw Kooiman (SP):

Geen steun voor het verzoek.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Geen steun voor het verzoek, en wel vandaag stemmen.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Geen steun voor het verzoek.

Mevrouw Keijzer (CDA):

Geen steun, voorzitter.

De heer Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk):

Wij hebben vorige week donderdag tijdens de regeling hetzelfde punt aangekaart. Ik vind het echt spijtig dat collega's, ondanks het feit dat een hoogleraar staats- en bestuursrecht aangeeft dat we op een juridisch dwaalspoor zitten, dit verzoek zo opzijschuiven. Daarom steun ik de heer Bontes van harte.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Geen steun voor beide verzoeken.

Mevrouw Arib (PvdA):

Ook geen steun.

Mevrouw Thieme (PvdD):

Graag vandaag stemmen.

De voorzitter:

Dus geen steun voor het verzoek.

Mijnheer Bontes, ik stel vast dat een meerderheid van de Kamer uw beide verzoeken niet steunt. Wij gaan dus vandaag stemmen over punt 19 op de stemmingslijst en er komt geen debat.

De heer Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren):

Dat is jammer, voorzitter, want dit heeft alles in zich om fout te gaan. Maar ik leg me uiteraard neer bij de meerderheid van de Kamer.

De voorzitter:

We gaan dus straks stemmen over de overgebleven punten van de stemmingslijst. We gaan niet stemmen over de punten 3, 4 en 5.

Naar boven