25 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschap:

Wijziging van de wet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer (kiescollege Eerste Kamer) - 34341 

minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 13 november 2015 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Brieven regering:

Reactie op het verzoek van het lid Voortman, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 27 oktober 2015, over het Nederlandse opvangbeleid en over recente ontwikkelingen asielinstroom - 19637-2077 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 11 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 16 november 2015 - 21501-32-886 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 11 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de vraag van het lid Verhoeven over de wijze waarop in toekomstige EU wetgeving gebruik kan worden gemaakt van horizonbepalingen die de uiterste houdbaarheid van de wetgeving aangeven - 22112-2020 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 12 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kabinetsreactie Actieplan Kapitaalmarktunie van de Europese Commissie en consultatiereactie creatie van een Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct van de Europese Verzekerings- en Pensioenautoriteit (EIOPA) - 22112-2021 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 12 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voornemen tot verlenging van de overeenkomst inzake de rechtspositie van de strijdkrachten voor militair personeel en troepenuitrusting tussen de Staat Qatar en het Koninkrijk der Nederlanden; Doha, 16 december 2014 - 24493-R1557-66 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 13 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsrapportage Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS - 27925-565 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 02 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken met betrekking tot het Internationaal Strafhof - 28498-36 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 04 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Evaluatieonderzoek experiment art. 36a wet BIG met Physician Assistent en Verpleegkundig Specialist - 29282-237 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het ACVZ-rapport "strategische landenbenadering" en de voortgangsrapportage 'migratie en ontwikkeling' - 29344-128 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 06 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op diverse toezeggingen gedaan tijdens verschillende debatten en reactie op moties inzake het onderwerp woningcorporaties - 29453-408 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 13 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken en de toekomst van de cao in Nederland - 29544-669 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 13 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op vragen n.a.v. het algemeen overleg van 29 oktober 2015 over de indruk die de Raad voor de financiële verhoudingen gewekt heeft dat het nieuwe verdeelmodel door politieke druk te snel ingevoerd zou zijn - 30545-193 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 05 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie over het arrest van het gerechtshof Den Haag over de Wet verbod pelsdierhouderij in het hoger beroep in de zaak van de Staat tegen de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE) - 30826-41 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 11 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding Onderwijsraadadvies "Maatwerk binnen wettelijke kaders: eindtoetsing als ijkpunt voor het funderend onderwijs" - 31293-275 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 13 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding resultaten onderzoek kwaliteitsbeheersing Auditdienst Rijk (ADR) - 31490-192 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Eindrapport van het evaluatieonderzoek naar de pilot ZSM en rechtsbijstand - 31753-109 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 12 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onderzoek naar de verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen en het wetsvoorstel algemeen pensioenfonds - 32043-290 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 03 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nadere informatie betreffende moties en toezeggingen op het wetsvoorstel Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed - 32156-65 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding resultaten van de Monitor Duurzame Agrogrondstoffen 2014, opgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) - 32266-8 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 13 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag Financieel Stabiliteitscomité van 3 november 2015 - 32545-41 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 09 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Huidige ontwikkelingen in Turkije en inval van Turkse politie bij een mediaconcern - 32623-156 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 06 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Update situatie nucleaire installaties - 32645-63 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 11 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over versterking diplomatie - 32734-30 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 10 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over Beleidsdoorlichting mensenrechtenbeleid in de periode 2008-2013 - 32735-146 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 11 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Cultuur in Beeld 2015 - 32820-175 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ontwerpbesluit op de aanvragen door de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) van nieuwe aanbodkanalen - 32827-83 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Afschrift van de reactie op de brief van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) over het Concessiebeleidsplan 2016-2020 - 32827-84 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 11 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de brief van ANBO m.b.t. prioriteiten volkshuisvesting - 32847-205 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 13 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Hoofdlijnen vervolg sectorplannen - 33566-83 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 10 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Financiering voor internationaal ondernemen - 33625-186 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 10 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de motie van het lid Veldman c.s. over rioolheffing via het ingezetenschap - 33962-181 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fractieafsplitsingen - 34183-35 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 10 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering van de motie van de leden Verhoeven en Mohandis over maximale transparantie over de kosten van programmering op het niveau van de genres bij de NPO - 34264-43 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 11 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek om toezending van een kabinetsreactie op de Evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur Bonaire, Sint Eustatius en Saba - 34300-IV-27 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 11 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding kabinetsreactie op het advies nr. 94 "Instabiliteit rond Europa" van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) - 34300-V-10 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 11 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken Experimentenwet gemeenten - 34300-VII-17 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 13 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verbetering indicatoren begroting SZW - 34300-XV-12 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 11 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34300-XV-13 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 13 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verzoek tot uitstel van de stemmingen over het pakket Belastingplan 2016 - 34302-77 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 12 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbiedingsbrief bij de vierde nota van wijziging Belastingplan 2016 - 34302-78 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 13 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Financiën over informatie over de voorgenomen fusie tussen de Staatsloterij en Stichting Nationale Sporttotalisator - 34315-2 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 12 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering van de aangenomen motie van het lid Van Meenen c.s. over inzetten van werkloze leraren voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen - 34334-2 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 11 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Financiële evaluatie College voor de Rechten van de Mens - 34338-1 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 11 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Impact van TTIP op lage-inkomenslanden - 21501-02-1547 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 13 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding rapport verkenning invulling vrijheidsbeneming justitiële jeugd - 24587-626 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 13 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Invoering informeel tarief Zvw-pgb - 25657-222 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité - 26150-147 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het rapport van de werkgroep Discontovoet 2015 - 29352-6 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toekomst ouderbijdrage en de borging van de Centra Seksueel Geweld (CSG's) - 31839-495 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoord op vragen van de vaste commissie voor Financiën over plannen van aanpak beleidsdoorlichtingen Financiën 2016 - 31935-23 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ontwikkelingen in de textielsector - 33625-187 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 13 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De volgende brieven: 

Aanbieding afschrift van de brief aan Stichting Geldbelangen over "Pensioenknip en (verlenging) fiscaal acceptabele aankooptermijn pensioen" - 2015Z21027 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 09 november 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Toestemming voor een technische briefing op 2 december 2015 over inhoudelijke en procedurele aspecten van het Nederlandse EU-voorzitterschap in 2016 - 2015Z21085 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 10 november 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Afschrift van de reactie op brief van VOF Steenbreker-van Raaij over de gevaarzetting ten gevolge van de voorgenomen realisatie van de 380 kV-hoogspanningsverbinding boven het vleesvarkensbedrijf in verband met de brandveiligheid - 2015Z21167 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 november 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Afschrift van de reactie op de brief van De ZorgProfessional over inkooptrajecten voor de ZVW - 2015Z21342 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 november 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Brief Kamer: 

Brief van het Presidium inzake het instellen van een commissie van onderzoek - 34340-1 

voorzitter van het Presidium, A. van Miltenburg (VVD) - 12 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken: 

- Wijziging van de wet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer (kiescollege Eerste Kamer) (34341). 

Naar boven