12 Stemmingen Wet elektriciteit en drinkwater BES

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Regels met betrekking tot de productie en de distributie van elektriciteit en drinkwater op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet elektriciteit en drinkwater BES) (34089). 

(Zie vergadering van 12 november 2015.) 

In stemming komt het amendement-Klever (stuk nr. 9, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 9 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Van Laar (stuk nr. 8, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de PvdA, de PvdD en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 8 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen. 

De heer Van Laar (PvdA):

Voorzitter. Nu mijn amendement is verworpen, kan mijn motie niet uitgevoerd worden, als zij al zou worden aangenomen. Ik wil daarom mijn motie op stuk nr. 10 intrekken. 

De voorzitter:

Aangezien de motie-Van Laar (34089, nr. 10) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit. 

Naar boven