Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 106, item 16

16 Stemmingen moties Aanpak Nederlandse jihadstrijders

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de aanpak van Nederlandse jihadstrijders,

te weten:

 • -de motie-Van Haersma Buma/Van der Staaij over strafbaar stellen van de verheerlijking van terroristisch geweld (29754, nr. 255);

 • -de motie-Van Haersma Buma/Van der Staaij over het verbieden van organisaties die de democratie en de rechtsstaat omver willen werpen (29754, nr. 256);

 • -de motie-Roemer over een actieplan voor integratie en tegen segregatie (29754, nr. 257);

 • -de motie-Van Ojik/Pechtold over vasthouden aan een rechterlijke toets vooraf bij ontnemen van de Nederlandse nationaliteit (29754, nr. 258);

 • -de motie-Van Ojik over een analyse inclusief een evaluatie van de maatregelen uit eerdere actieplannen (29754, nr. 259);

 • -de motie-Pechtold c.s. over evaluatie van maatregelen die voortvloeien uit het actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme (29754, nr. 260);

 • -de motie-Pechtold c.s. over een ambitieus pakket aan preventieve maatregelen om de integratie te bevorderen en radicalisering te voorkomen (29754, nr. 261);

 • -de motie-Segers c.s. over in de contacten met de moslimgemeenschap prioriteit geven aan het tegengaan van antisemitisme (29754, nr. 262);

 • -de motie-Segers/Roemer over het ruim voor de begrotingsbehandeling aan de Kamer toezenden van het totale pakket aan maatregelen (29754, nr. 263);

 • -de motie-Van der Staaij c.s. over het effectiever tegengaan van het tonen van vlaggen van terroristische organisaties (29754, nr. 264);

 • -de motie-Bontes over een nationaal jihadalert (29754, nr. 265).

(Zie vergadering van 4 september 2014.)

De voorzitter:

De motie-Pechtold (29754, nr. 260) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering zich in het actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme vele maatregelen voorneemt die monitoring behoeven;

constaterende dat een integrale evaluatie van terrorismebestrijdingsbeleid pas in 2016 wordt gepresenteerd;

van mening zijnde dat voor het vergroten van de effectiviteit van de maatregelen, de bescherming van de rechtsstaat en het maatschappelijk draagvlak democratische controle door het parlement nodig is;

verzoekt de regering om elke vier maanden, te beginnen in november dit najaar, de Kamer te informeren over de uitvoering en de voortgang van elk van de maatregelen en daarin de door deze maatregelen behaalde resultaten nadrukkelijk mee te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 267, was nr. 260 (29754).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van Haersma Buma/Van der Staaij (29754, nr. 255).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Haersma Buma/Van der Staaij (29754, nr. 256).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP en Van Vliet voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Roemer (29754, nr. 257).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Ojik/Pechtold (29754, nr. 258).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Ojik (29754, nr. 259).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Pechtold c.s. (29754, nr. 267, was nr. 260).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Pechtold c.s. (29754, nr. 261).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Segers c.s. (29754, nr. 262).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Segers/Roemer (29754, nr. 263).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Staaij c.s. (29754, nr. 264).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bontes (29754, nr. 265).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren en Van Vliet voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De heer Pechtold (D66):

Voorzitter. Nu mijn motie over de voortgang van het actieplan is aangenomen, is het misschien belangrijk om het kabinet op het volgende te wijzen. Wij hebben vandaag een brief van minister gekregen die gelukkig iets uitgebreider is dan het hele actieplan. Daar was wellicht ook aanleiding toe. In de motie staat heel duidelijk dat bij de eerste voortgangsrapportage op 10 november aanstaande per maatregel afzonderlijk wordt aangegeven wat het resultaat en de geboekte voortgang is. Dat staat niet in de brief. Misschien kunt u dat doorgeleiden naar het kabinet, anders krijgen wij misschien weer zo'n teleurstelling.

De voorzitter:

Dat willen wij niet. Daarom zal ik het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.