Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 106, item 23

23 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschappen

Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie) - 34008 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 02 september 2014 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Bepalingen omtrent de toepassing in Aruba, Curaçao en Sint Maarten van beperkende maatregelen met het oog op de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde dan wel de bestrijding van terrorisme, vastgesteld in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (Rijkssanctiewet) - 34009-(R2035) 

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 01 september 2014 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet voortgezet onderwijs BES ter modernisering en vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs - 34010 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 01 september 2014 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid van een civielrechtelijk bestuursverbod (Wet civielrechtelijk bestuursverbod) - 34011 

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 01 september 2014 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de wijziging van de regels voor werknemersmedezeggenschap in geval van grensoverschrijdende fusie van kapitaalvennootschappen - 34012 

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 01 september 2014 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van de Politiewet 2012 (onderzoek in lichaam) - 34013 

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 01 september 2014 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Participatiewet en de Wet op de huurtoeslag in verband met het toekennen van een inkomensondersteuning aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet en intrekking van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen - 34015 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 05 september 2014 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verruiming van de mogelijkheden voor het ontnemen van het Nederlanderschap bij terroristische misdrijven - 34016-(R2036) 

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 05 september 2014 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector met het oog op een betere uitvoering van de wet (Reparatiewet WNT) - 34017 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 05 september 2014 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van de Wet inzake bloedvoorziening in verband met het regelen van de positie van de militaire bloedvoorziening en het wijzigen van procedurele eisen - 34018 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 08 september 2014 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Brieven regering

Aanbieding van de geannoteerde agenda van de Europese Raad van 30 augustus 2014 - 21501-20-908 

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 27 augustus 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoord op vragen van de commissie over de geannoteerde agenda van de Europese Raad van 30 augustus 2014, agendapunt Oekraïne - 21501-20-909 

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 29 augustus 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda van de Informele Transportraad op 16 en 17 september te Milaan - 21501-33-498 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 03 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Iraakse crisis: bijdragen van totaal euro 6,5 miljoen - 23432-391 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 29 augustus 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geen alternatief voor sluiting JJI Amsterbaken - 24587-597 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 03 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op berichten in de media over voornemen tot assemblage Nederlandse F-35's in Italië - 26488-356 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 04 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 - 27428-288 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 02 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van een overzicht van overige netwerken waaraan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een financiële bijdrage levert - 29214-69 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 02 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voorhang verdaging toepassing mbi medisch specialistische zorg 2012 en 2013 - 29248-271 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 01 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Regeling transitiegelden bij invoering integrale bekostiging medisch specialistische zorg - 29248-272 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 02 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Evaluatie van de "Subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant" - 29282-201 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 01 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over verschillende maatregelen die betrekking hebben op ouderen - 29389-77 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 02 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Mandaatbesluit van enkele handhavingsbevoegdheden aan het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) - 29453-353 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 02 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezeggingen naar aanleiding van het dertigledendebat Apollonetwerk - 29477-292 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 02 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Besmettelijke ziekte bij bijen: Amerikaans Vuilbroed - 29683-188 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 02 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding NZa Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2014 - 29689-539 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 03 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezichtsrapport CTIVD inzake onderzoek door de AIVD op sociale media (rapport nr. 39) - 29924-114 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 04 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding ontwerpbeheerconcessie en ontwerpvervoerconcessie - 29984-530 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 01 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie over een Facebookbericht over een UWV-advies aan veteranen - 30139-139 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 02 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over de Nieuwsuuruitzending inzake wachtlijsten zorginstellingen - 30597-462 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 02 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Wachtlijsten verzorgings- en verpleeghuizen - 30597-463 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 02 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Overeenkomst betreffende het aannemen van eenvormige technische eisen voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken en onderdelen die kunnen worden aangebracht en/of gebruikt op wielvoertuigen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen verleend op basis van deze eisen - 30952-157 

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 02 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Sleuteltabel 2015 - 31066-213 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 03 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nadere reactie op de "Herziene Uitgangspuntennotitie Groot project RRAAM" - 31089-112 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 01 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Eindrapport van de visitatiecommissie van ProDemos - 31475-19 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 03 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Van Raak over toezending van de Miljoenennota - 32173-3 

minister-president, M. (Mark) Rutte - 02 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Natuurbeschermingswetvergunning Frisia Zout B.V. - 32849-33 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 02 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleidsmatige ontwikkelingen inzake de toepassing van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag - 33623-12 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 02 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel toezending reservistennota - 33750-X-73 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 02 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nadere reactie op rapport 'No blood for oil?' - 33763-54 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 02 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de Initiatiefnota van het lid Voortman "Zekerheid over zorg, het recht van burgers op informatie over hun zorg" - 33895-5 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 02 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken luchtvaartontwikkelingen naar aanleiding ramp MH17 - 33997-15 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 02 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van Zaken vliegramp MH17 - 33997-16 

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 27 augustus 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over het verslag Buitengewone Raad Buitenlandse Zaken van 15 augustus 2014 en de brieven "Repatriëringsmissie MH17" en "Stand van Zaken vliegramp MH17" - 33997-17 

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 29 augustus 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Vergelijking tussen de steunmaatregelen zoals die tijdens de EHEC-crisis in 2011 golden en de naar aanleiding van de Russische boycot getroffen steunmaatregelen voor groenten en fruit - 21501-32-801 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 03 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Planning aanbieding wetsvoorstel Studievoorschot hoger onderwijs - 24724-132 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 02 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie over de afspraak met het Erasmus Medisch Centrum (EMC) over een bijzondere garantieregeling voor de kapitaallasten en de ophoging van het budgettaire kader kapitaallasten ten behoeve van voorgenomen nieuwbouw bij dit academisch ziekenhuis - 25268-88 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 01 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over het kabinetsbeleid ten aanzien van zbo's - 25268-89 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 03 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Pia Dijkstra over ministeriële verantwoordelijkheid met betrekking tot het EMC - 25268-90 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 03 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nadere reactie op de conclusies van het rapport "De bestuursrechtelijke geldschuldenregeling. Titel 4.4 Awb geëvalueerd" - 29279-205 

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 04 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleidsreactie op het rapport van de evaluatie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) - 29338-139 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 02 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie inzake het Risicovereveningsmodel 2015 - 29689-540 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 03 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Agema op het artikel 'Zorgverzekeraars Nederland werpt de handdoek wijkverpleging in de ring' - 30597-464 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 03 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over het feitenrelaas over het Oogziekenhuis Rotterdam (OZR) - 31016-79 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 03 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onderzoeken naar de krimp in de kinderopvang - 31322-250 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 04 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ontwerpbesluit wijziging artikel 21 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen - 31322-251 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 03 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toelichting op het Luchthavenbesluit Eindhoven - 31936-225 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 04 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie over de gevolgen van de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) voor de ziektekostenpremies, het eigen risico, de belastingtarieven en voor het Fonds langdurige zorg (Flz) - 33891-36 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 04 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Keijzer over de premiegevolgen van de Hervorming Langdurige Zorg - 33891-37 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 04 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding sectorconsultatie wooncoöperatie - 33966-8 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 02 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Het volgende initiatief: 

Voorstel van wet van het lid Dijkhoff tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast) - 34007 

Tweede Kamerlid, K.H.D.M. Dijkhoff (VVD) - 01 september 2014 

Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden. 

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Afschrift van een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken over de gewijzigde motie van de leden Schouw en Van Toorenburg (t.v.v. Kamerstuk 30977, nr. 99) inzake de effecten van de bezuinigingsvoorstellen op het werk van de AIVD (Kamerstuk 30977, nr. 105) - 2014Z15070 

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 05 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Adviesbrief Algemene Rekenkamer over Wet Langdurige zorg - 2014Z15071 

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 05 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 

- Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie) (34008); 

- Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Participatiewet en de Wet op de huurtoeslag in verband met het toekennen van een inkomensondersteuning aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet en intrekking van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (34015); 

b. de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken: 

- Bepalingen omtrent de toepassing in Aruba, Curaçao en Sint Maarten van beperkende maatregelen met het oog op de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde dan wel de bestrijding van terrorisme, vastgesteld in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (Rijkssanctiewet) (34009) (R2035); 

c. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: 

- Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet voortgezet onderwijs BES ter modernisering en vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs (34010); 

d. de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie: 

- Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid van een civielrechtelijk bestuursverbod (Wet civielrechtelijk bestuursverbod) (34011); 

- Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de wijziging van de regels voor werknemersmedezeggenschap in geval van grensoverschrijdende fusie van kapitaalvennootschappen (34012); 

- Wijziging van de Politiewet 2012 (onderzoek in lichaam) (34013); 

- Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verruiming van de mogelijkheden voor het ontnemen van het Nederlanderschap bij terroristische misdrijven (34016) (R2036); 

e. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken: 

- Wijziging van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector met het oog op een betere uitvoering van de wet (Reparatiewet WNT) (34017); 

d. de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 

- Wijziging van de Wet inzake bloedvoorziening in verband met het regelen van de positie van de militaire bloedvoorziening en het wijzigen van procedurele eisen (34018).