Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 14, item 11

11 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Drie brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling, dat zij in haar vergadering van dinsdag 23 oktober 2012, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 33204, 33237 en 33347 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brieven regering

Psychische problemen en suïcide bij vreemdelingen – 19637-1585

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 22 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 15 oktober 2012 – 21501-04-146

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 19 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Nahangprocedure wijziging van het Besluit identificatie en registratie van dieren in verband met het verplicht stellen van identificatie en registratie van honden – 28286-593

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 23 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage programma Veilige Publieke Taak – 28684-364

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 22 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het witboek van FNV Bondgenoten "Schimmenspel, hoe Nederland hopeloos achterloopt als het gaat om de rechten van huishoudelijk werksters" en op het onderzoek "Positie huishoudelijke hulp en alfahulp" – 29544-412

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 19 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Problemen in de meldkamer Gelderland-Zuid – 29628-333

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 18 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Besluit van 22 oktober 2012 tot wijziging van het Formatiebesluit W.V.O. in verband met het budgetteren van de bekostiging van leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs en van enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met een technische aanpassing – 31289-136

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 22 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda JBZ-Raad 25-26 oktober 2012 – 32317-140

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 18 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de aansluiting op het distributienet voor warmte alsmede correcties en verdere vereenvoudigingen van het Bouwbesluit 2012 en een wijziging van het Besluit omgevingsrecht – 32757-45

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 22 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving – 33207-25

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 19 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Tijdstip van toezending nota van wijziging betreffende de natuurgelden – 33400-XIII-7

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 22 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Interimrapport van de Commissie inkomstenbelasting en toeslagen "Naar een activerender belastingstelsel" – 33447-1

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 17 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Aanbieding rapport "Verantwoording van de hulpgelden 2011 voor Haïti" – 32293-15

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 1 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van het rapport "Verantwoording over bilaterale ontwikkelingssamenwerking; Rapport achtergrondstudie naar sectorale begrotingssteun, de casus Oeganda" – 33448

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 23 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

De volgende brieven

Toestemming uitnodigen Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht – 2012Z17625

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 18 oktober 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Toestemming uitnodigen Inspecteur Militaire Gezondheidszorg – 2012Z17626

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 18 oktober 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Aanbieding afschrift van het antwoord op de in de brief van 25 september 2012 van de vaste commissie van de Eerste Kamer voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin gestelde vraag inzake wetsvoorstellen 33129 en 333302012Z17761

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 22 oktober 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

De volgende brief

Brief van het lid Voordewind inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel – 33341-5

Tweede Kamerlid, J.S. Voordewind – 22 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd