28 286 Dierenwelzijn

H/ nr. 593 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Ter griffie van de Eerste en van

de Tweede Kamer der Staten-Generaal

ontvangen op 23 oktober 2012.

De wens dat de inwerkingtreding van de

maatregel bij de wet wordt geregeld kan

door ten minste vijftien leden van de

Eerste Kamer dan wel dertig leden van de

Tweede Kamer te kennen worden gegeven

uiterlijk op 22 november 2012.

Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 oktober 2012

Hierbij stuur ik u een algemene maatregel van bestuur houdende wijziging van het Besluit identificatie en registratie van dieren in verband met het verplicht stellen van identificatie en registratie van honden.1)

Op grond van artikel 110, eerste lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, moet een wijziging van het Besluit identificatie en registratie van dieren aan beide Kamers der Staten-Generaal worden voorgelegd. Deze brief voorziet hierin.

Binnen dertig dagen na de overlegging kan door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan wel dertig leden van de Tweede Kamer te kennen worden gegeven dat de inwerkingtreding van dit besluit bij wet zal worden geregeld.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker

1) Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven