Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201331289 nr. 136

31 289 Voortgezet Onderwijs

Nr. 136 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

De voordracht voor de vast te stellen algemene

maatregel van bestuur kan niet eerder worden

gedaan dan op 20 november 2012.

De algemene maatregel van bestuur is aan de

Kamer overgelegd tot en met 19 november 2012.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 oktober 2012

Hierbij zend ik u, mede namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie het Besluit van ... tot wijziging van het Formatiebesluit W.V.O. in verband met het budgetteren van de bekostiging van leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs en van enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met een technische aanpassing 1). Voor de inhoud van het besluit verwijs ik u naar de nota van toelichting. De datum van inwerkingtreding van het besluit wordt bij koninklijk besluit vastgesteld.

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven procedure (artikel 84, vijfde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs). De wet bepaalt dat de algemene maatregel van bestuur aan de beide Kamers der Staten-Generaal wordt overgelegd. Een maatregel treedt niet in werking dan nadat vier weken na de overlegging zijn verstreken.

Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding van het besluit met ingang van 1 november 2012.

Een afschrift van deze brief heb ik heden gezonden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

1) Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer