Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 89, item 9

9 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschap

Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met de herziening van de definities van gezin en middelen (Wet afschaffing huishoudinkomenstoets) – 33277

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 29 mei 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Brief regering

Beëindiging tentenkamp in Ter Apel – 19637-1536

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 25 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding geannoteerde agenda van het Informele diner Europese Raad van 23 mei 2012 te Brussel – 21501-20-636

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding geannoteerde agenda van de Transportraad op 7 juni 2012 en van een overzicht van de stand van zaken van EU-dossiers op het terrein van infrastructuur en milieu – 21501-33-371

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 24 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde Agenda voor de VTE-Raad (Telecom) van 8 juni 2012 – 21501-33-372

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 24 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang Bologna Proces – 21501-34-192

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 23 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op brieven van FNV Spoor en personeel Keyrail m.b.t. concessie voor Betuweroute en Goederenloket 2013 – 22026-363

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 24 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Registratiebesluit externe veiligheid en het Besluit externe veiligheid inrichtingen (aanpassing aan het Besluit externe veiligheid buisleidingen en wegnemen van onvolkomenheden) – 29383-197

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 21 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding rapportage van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) naar de effecten van bezuinigingen in de infrastructuur – 29385-70

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 23 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitkomsten van de "quickscan farmacie" – 29477-193

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 24 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Missies in (Zuid) Sudan en vluchtelingenstromen – 29521-186

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 23 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezichtsrapport CTIVD inzake eerdere aanbevelingen van de commissie betreffende de AIVD – 29924-84

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 29 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Besluit van houdende voorschriften over experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo2 (Experimenteerbesluit vm2) – 30079-34

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 25 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel kabinetsreactie op het PBL-rapport inzake warmtevoorziening gebouwde omgeving – 30196-175

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 22 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

WODC-rapport "Het gebruik van de telefoon- en internettap in de opsporing" – 30517-25

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 23 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel brief over de voortgang van wijzigingen met betrekking tot de Wet voorkeursrecht gemeenten – 31285-19

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 21 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel beantwoording vragen over het Rekenkamerrapport "Monitoring verwerving Joint Strike Fighter" – 31300-30

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 25 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Ouwehand om een kabinetsreactie op het Jaarverslag van de Commissie voor de milieueffectrappor-tage over 2011, in het bijzonder de toetsingsadviezen over de intensieve veehouderij – 31755-44

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 21 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Bevindingen Inspectie Jeugdzorg bij JJC – 31839-203

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 24 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de bekostiging van de hiv-zorg en hemofiliezorg via het vrije segment – 32620-61

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 22 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel reactie op het verzoek van het lid Hachchi over de personele en materiële behoefte die er momenteel is bij de VN in het kader van de waarnemingsmissie in Syrië, en de mogelijke bijdrage van Nederland – 32623-65

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 21 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Nadere toelichting aanpassing regeling inzet Vessel Protection Detachments (VPD) – 32706-30

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 24 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Investerings- en Innovatieagenda woning- en utiliteitsbouw (Bouwteam mei 2012) – 32847-23

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 24 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie Financiën n.a.v. de second opinion van het CPB over het rapport van Lombard Street Research – 33000-IXB-25

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 21 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering Actieplan Ammoniak Veehouderij – 33037-20

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 24 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Werving leden Raad van Toezicht en bestuur COA – 33042-12

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 24 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Leijten op het Wmo-beleid gemeente Renkum – 33127-65

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 22 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie over de vraag in hoeverre sprake is van het betrekken van het aspect opslag van radioactief afval in de Structuurvisie voor de Ondergrond – 33136-3

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 24 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden ten geleide van het rapport over de beleidsdoorlichting van artikel 1 van de begroting Koninkrijksrelaties, de waarborging van de rechtszekerheid en mensenrechten in het Caraïbisch deel van het Koninkrijk – 33189-2

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 24 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie van de Wet kinderopvang – 33275-1

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 25 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport over het interdepartementale beleidsonderzoek Universitair Medische Centra (UMC's) – 33278-1

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 23 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Bestrijding van accijnsfraude bij alcohol en tabak – 33276

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 29 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd