Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 89, item 5

5 Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Op verzoek van de fractie van GroenLinks benoem ik:

  • - in de algemene commissie Jeugdzorg het lid Van Tongeren tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Peters;

  • - in de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het lid El Fassed tot lid in plaats van het lid Dibi.

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda het VAO financiële situatie Amarantis, met als eerste spreker het lid Jasper van Dijk van de SP-fractie.

Ik stel tevens voor, toe te voegen aan de agenda het VSO over het Besluit aanwijzing bijzondere medische verrichtingen 2007 in verband met de beperking van de vergunningplicht voor radiotherapie tot uitsluitend protonentherapie en andere vormen van deeltjestherapie (29689, nr. 389), met als eerste spreker het lid Van Gerven van de SP-fractie.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

De eerste spreker in deze regeling zou mevrouw Kuiken zijn, maar ik geef in haar plaats het woord aan mevrouw Arib.

Mevrouw Arib (PvdA):

Voorzitter. Namens mevrouw Kuiken graag een rappel op onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de ministers van Infrastructuur en Milieu, van Financiën en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over vermeende kartelafspraken. Die vragen zijn ingezonden op 12 april van dit jaar. Verder een rappel op onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van Financiën over een eventuele verhoging van de kilometervergoeding. Die vragen zijn ingezonden op 18 april.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit deel van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is opnieuw aan mevrouw Arib.

Mevrouw Arib (PvdA):

Voorzitter. Morgen zou op mijn verzoek een debat plaatsvinden over castratie in rooms-katholieke internaten. Voorafgaande aan dat debat hebben wij zowel via de commissie voor Veiligheid en Justitie als via de regeling van werkzaamheden om informatie gevraagd. Gisteren en vandaag hebben wij, op de valreep, twee brieven ontvangen waarin wordt toegezegd dat er een onafhankelijk onderzoek zal worden gedaan in de archieven van het Openbaar Ministerie naar misbruikzaken en naar de rol van de psychiatrie bij de castratie van minderjarigen. Daarmee vervalt het spoedeisende karakter van het debat. Ik verzoek u het debat van de agenda af te voeren.

In de brief worden de onderzoeken toegezegd. Ik ben daar hartstikke blij mee, maar ik doe nu graag het verzoek om daaraan een termijn te verbinden. In de brief staat niet op welke termijn de onderzoeken zullen plaatsvinden en op welke termijn de resultaten aan de Kamer zullen worden toegezonden.

De voorzitter:

Is er bezwaar tegen het voorstel om het debat van de agenda af te voeren en de vraag van mevrouw Arib door te geleiden naar het kabinet?

De heer Bosman (VVD):

Steun voor het verzoek.

Mevrouw Helder (PVV):

Steun voor beide verzoeken.

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Ook de ChristenUnie steunt beide verzoeken.

Mevrouw Smits (SP):

Ook de SP steunt beide verzoeken.

De voorzitter:

Ik stel vast dat dit debat nu van de lijst is afgevoerd. Als mevrouw Arib opnieuw een debat wil entameren, moet zij een nieuwe aanvraag indienen. Wanneer het dan zal plaatsvinden, zullen wij dan bezien.

Ik zal dit deel van het stenogram doorgeleiden naar het kabinet opdat het weet met welke gevoelens in de Kamer het rekening moet houden.

Het woord is aan mevrouw Hachchi.

Mevrouw Hachchi (D66):

Voorzitter. Ik zou graag een brief ontvangen van de minister van Defensie, naar aanleiding van het ultimatum dat de Nationale ombudsman heeft gesteld ten aanzien van de ereschulden jegens veteranen.

De voorzitter:

Ook dit zullen wij doorgeleiden naar het kabinet.

Wij gaan onmiddellijk door met het volgende agendapunt: het verslag van een schriftelijk overleg over het Europees Minstbedeeldenprogramma. Ik wijs de leden op de spreektijd van twee minuten, inclusief het voorlezen van eventuele moties.