Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233275 nr. 1

33 275 Evaluatie van de Wet kinderopvang

Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 mei 2012

Graag bied ik u hierbij de evaluatie van de Wet kinderopvang aan1. Deze evaluatie betreft een wettelijke verplichting om periodiek verslag uit te brengen over de effecten van de Wet kinderopvang. Deze evaluatie kijkt naar de effecten van de Wet kinderopvang over de periode 2005–2011. Deze evaluatie was reeds toegezegd aan de Tweede Kamer voor het tweede kwartaal 2012.

Voor deze evaluatie is gebruik gemaakt van reeds beschikbare gegevens en onderzoeken. Daarnaast is op een aantal punten specifiek onderzoek verricht ten behoeve van deze evaluatie. Deze onderzoeken op het vlak van toezicht en handhaving, ontwikkelingen in het peuterspeelzaalwerk en de gastouderopvang zijn als bijlage aan deze evaluatie toegevoegd. Het CPB-onderzoek naar het participatie-effect is reeds separaat naar de Tweede Kamer verzonden.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H. G. J. Kamp


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.