Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 63, pagina 5594-5596

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschap

Wijziging van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met de verruiming van de mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige behandeling te verrichten - 32337

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 11 maart 2010

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Brieven regering

Antwoorden op vragen van de commissie over de geluidsmetingen HSL-Zuid - 22026-312

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S - 9 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Netneutraliteit - 24095-256

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 15 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake het IGZ-rapport Intramurale zorg voor mensen met een zintuiglijke beperking verbeterd - 24170-100

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 12 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Leegstand in justitiële jeugdinrichtingen - 24587-379

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 12 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang in de lopende onderhandelingen van de Doharonde (DDA) in de WTO - 25074-167

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 11 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de brief van dhr V. en dhr V. inzake de beantwoording van vragen over de geluidsbelasting van de JSF - 26488-221

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 11 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang uitvoering motie-Knops c.s. (32123-X, nr. 66) inzake cyber defence - 26643-149

 • minister van Defensie, Middelkoop van E. - 11 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Volwaardig ziekenhuis Walcheren - 27295-154

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 10 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake de reactie op het advies Van gegevens verzekerd van de Raad voor Gezondheidsonderzoek en informatie over het verwante onderwerp biobanken - 27543-10

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 12 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanvullende maatregelen in Boskoop en bedrijfsschade door boktor - 27858-83

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 10 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Zienswijze Verantwoord houden van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) - 28286-383

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 11 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen commissie over mestwetgeving in relatie tot fosfaatfixerende gronden - 28385-162

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 11 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

De controversieelverklaring effectuering zbo-schap NEa - 28737-20

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Huizinga-Heringa J.C. - 10 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verfijning verdeelmodel Wet maatschappelijke ondersteuning - 29538-111

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 12 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie-Van Hijum/Spekman over bevordering duaal werkleeraanbod bij uitkering voor inburgeraars (32123-XV, nr. 18) - 29544-236

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 10 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

SCP-rapport Liever Mark dan Mohammed? - 29544-237

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 10 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken ICT-problemen Noordoost-Nederland - 29628-196

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hirsch Ballin E.M.H. - 12 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Consequenties verbonden aan controversieel verklaren van regionale Alderstafels en Luchtvaartnota - 29665-151

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S - 10 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport Berenschot aan naar de effecten en de haalbaarheid van het ontkoppelen van voorschrijven en verkoop van diergeneesmiddelen door dierenartsen. - 29683-42

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 9 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek IGZ "Preventie van Separeren" - 30492-38

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 10 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Afspraken over taken en werkzaamheden van de patiëntenvertrouwenspersoon in de ggz - 30492-39

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 12 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Overzicht postvolumes 2001-2009 - 30536-117

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 10 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de lijst van vragen en antwoorden over het rapport Europees handelssysteem voor CO2-emissierechten: implementatie in Nederland van de AR (31252, nr. 9) - 31252-10

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Huizinga-Heringa J.C. - 10 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel beleidsreactie inspectierapport Competent Erkend - 31288-88

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 11 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de brief van het NJi inzake de motie-Van Toorenburg/Dezentjé-Hamming over ouderbetrokkenheid bij vve-programma's - 31293-72

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Rouvoet A. - 11 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Gedeeltelijke openbaarmaking rijksrechercheonderzoek naar DSB-lek - 31371-324

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 10 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Heroverweging passend onderwijs - 31497-25

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Rouvoet A. - 10 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

De controversieelverklaring AMvB Ruimte - 31500-22

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Huizinga-Heringa J.C. - 10 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Consequenties controversieel verklaren Nationaal Waterplan en gerelateerde zaken - 31710-14

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S - 10 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Bevindingen Algemene Rekenkamer instroom, doorstroom en uitstroom (gesloten) jeugdzorg - 31839-48

 • president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 10 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering van de moties m.b.t handreiking melden aan de verwijsindex risicojongeren - 31855-57

 • minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 9 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsvoornemen tot onderhandse gunning vervoerconcessie hoofdrailnet - 31987-6

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S - 10 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoord op vraag van het lid Verdonk tijdens de AFB over de balkenendenorm m.b.t. hulpverleners in de wereld - 32123-V-71

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 8 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen - 32123-V-72

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 11 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie gemeenteraadsverkiezingen - 32123-VII-65

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 11 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstelbericht uitvoering motie-Knops c.s. (32123 X, nr 67) over langetermijncontracten met werkgevers voor reservisten Defensie - 32123-X-110

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 11 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstelbrief evaluatie helikopterlaagvlieggebieden - 32123-XIV-175

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 19 februari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering moties m.b.t. het CITES-verdrag en de 15de Conferentie van Partijen (CoP15) - 32123-XIV-179

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 12 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken abortusklinieken Amsterdam - 32123-XVI-123

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 9 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport Inspectie Onderwijs Onbelemmerd Studeren - 32210-8

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 12 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen commissie BZK inzake Instellen tijdelijke baten-lastendienst 4FM - 32281-3

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 10 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van ingekomen stukken

Notawisseling verdrag INTERPOL inzake privileges en immuniteiten voor verbindingsofficieren die door INTERPOL bij Europol te 's-Gravenhage gedetacheerd worden - 32285-2

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 11 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbod opvangcapaciteit voor slachtoffers aardbeving Haïti - 32293-5

 • minister van Defensie, Middelkoop van E. - 11 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de bijeenkomst van het Gemengd Comité en de JBZ-raad van 25-26 februari 2010 - 32317-6

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 15 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Brieven/Rapporten Algemene Rekenkamer

Aanbieding rapport Stand van zaken integriteitszorg Rijk 2009 - 32341-1

 • president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 15 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding rapport Subsidieregeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP) - 32340-1

 • president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 15 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van het rapport Zorgleerlingen in het primair en voortgezet onderwijs - 32338-1

 • president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 15 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding rapport Functioneren Kustwacht Nederland; terugblik 2010 - 30060-10

 • president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 15 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Brieven van derden

Klacht over onzedig gedrag van leden van de Staatsraad - 2010Z01711

 • H. den Mulder - 27 januari 2010

 • Ter inzage gelegd op de Griffie

Reactie n.a.v. discussie over de nieuwe politieke koers na de val van het kabinet - 2010Z04444

 • W. Geluk - 18 februari 2010

 • Ter inzage gelegd op de Griffie