Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 63, pagina 5548

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO over bevolkingsdaling/krimp te weten:

- de motie-Van der Burg over middelen voor probleemwijken via de beproefde matchingsystematiek (31757, nr. 15);

- de motie-Van der Burg over teruggave van gelden aan woningcorporaties in de krimpregio's (31757, nr. 16);

- de motie-Van der Burg over pilots in krimpregio's (31757, nr. 17);

- de motie-Van Leeuwen over afschaffing van de wijkenheffing in de huidige vorm (31757, nr. 18).

(Zie vergadering van 11 maart 2010.)

In stemming komt de motie-Van der Burg (31757, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Burg (31757, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Burg (31757, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Leeuwen (31757, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.