Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 63, pagina 5546

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over de inspectieoverzichten van zeer zwakke mbo-opleidingen, te weten:

- de motie-Jasper van Dijk over de inzet van minimaal 70% van het budget voor de 850 uur begeleide onderwijstijd (31524, nr. 49);

- de motie-Jasper van Dijk over minimaal 70% bevoegde vakdocenten op roc's (31524, nr. 50);

- de motie-Jasper van Dijk over heldere regels rond sponsoring door roc's (31524, nr. 51);

- de motie-Depla c.s. over een oproep aan de MBO Raad om ervoor te zorgen dat roc's hun verantwoordelijkheid waarmaken (31524, nr. 53);

- de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink over bijspijkeren van mbo-leerlingen die slecht onderwijs hebben genoten (31524, nr. 54);

- de motie-Biskop/Depla over niet uitsluiten van jongeren zonder vmbo-diploma (31524, nr. 55);

- de gewijzigde motie-Van Gent c.s. over de inzet van het budget bij zwakke en zeer zwakke opleidingen (31524, nr. 56).

(Zie vergadering van 10 maart 2010.)

De voorzitter:

De motie-Jasper van Dijk (31524, nr. 51) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel roc's zich bezighouden met sponsoring van sportorganisaties of lid zijn van businessclubs van voetbalclubs;

van mening dat het onderwijsbudget allereerst bedoeld is voor het geven van onderwijs;

overwegende dat in 2004 de notitie "Helderheid in de bekostiging van het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie" aan de Kamer is gezonden;

verzoekt de regering, deze notitie te bezien op de noodzaak tot actualisering en toe te zien op een strikte handhaving van de regels inzake sponsoring door roc's,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Jasper van Dijk, Biskop, Dezentjé Hamming-Bluemink en Depla. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 58 (31524).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (31524, nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (31524, nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Jasper van Dijk c.s. (31524, nr. 58).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de ChristenUnie ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Depla c.s. (31524, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink (31524, nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Biskop/Depla (31524, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Gent c.s. (31524, nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.