Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 63, pagina 5537-5539

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, hedenmiddag ook te stemmen over de aangehouden motie-Linhard c.s. (32123-XI, nr. 38).

Op verzoek van het lid Gerkens stel ik voor, haar motie op stuk 32123-VI, nr. 31 opnieuw aan te houden. Dit betekent dat de in artikel 69, tweede lid, genoemde termijn van twee maanden voor deze motie opnieuw gaat lopen.

Op verzoek van het lid Van der Burg stel ik voor, haar moties op stuk 31924-XVIII, nr. 8 en op stuk 31490, nr. 15 opnieuw aan te houden. Dit betekent dat de in artikel 69, tweede lid, genoemde termijn van twee maanden voor deze moties opnieuw gaat lopen.

Ik stel voor, het VAO handhaving en gegaste containers (AO van 18 februari 2010) aan de agenda toe te voegen, met als eerste spreker het lid Poppe van de SP.

Tevens stel ik voor, het verslag van het schriftelijk overleg Onderzoek vrijwillige bewonersbijdragen in AWBZ-instellingen (29689, nr. 286) aan de agenda toe te voegen, met als eerste spreker het lid Leijten.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Leijten.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Opgesloten, gedrogeerd en zonder zorg. Dat is de praktijk in de gehandicaptenzorg in Nederland. Dat is ernstig genoeg om een debat te voeren. Daarom vraag ik hierover een spoeddebat aan met de minister van Volksgezondheid.

Mevrouw Sap (GroenLinks):

De fractie van GroenLinks is ook enorm geschrokken van wat hier aan de hand is. Daarom willen wij het verzoek tot het voeren van een spoeddebat steunen.

Mevrouw Koşer Kaya (D66):

Ook D66 steunt het verzoek om een spoeddebat. Ik zou graag voorafgaand aan het debat een brief ontvangen waarin wij kunnen lezen wat het kabinet op dit terrein van plan is te gaan doen.

Mevrouw Agema (PVV):

Daarbij sluit ik mij aan. Vanwege het spoedeisende karakter kan het debat naar onze mening in een algemeen overleg worden gevoerd, maar ook plenair is mogelijk.

Mevrouw Van Dijken (PvdA):

Ook ik kan instemmen met het algemeen overleg. Als ik zie hoe de agenda er ten aanzien van spoeddebatten uitziet, zou het wel eens heel lang kunnen gaan duren voor het plaatsvindt. Los daarvan staan er over hetzelfde onderwerp vragen open van mevrouw Wolbert en van mij. Daarop zou ik het graag de antwoorden ontvangen voor het debat.

De heer Jan de Vries (CDA):

Voorzitter. De CDA-fractie sluit zich aan bij het verzoek van mevrouw Koşer Kaya om eerst een brief te vragen aan het kabinet. Daarna kan de Kamercommissie besluiten of een spoed-algemeen overleg volstaat of dat wij moeten wachten tot er plaats is op de plenaire agenda.

Mevrouw Van Miltenburg (VVD):

Ik sluit mij aan bij het verzoek om een brief, maar het lijkt mij handig om nu te besluiten een AO te houden. Dan kunnen wij wat uitgebreider over dit ingewikkelde onderwerp praten en ook op wat kortere termijn.

De voorzitter:

Mevrouw Leijten, u hebt de steun van 30 leden voor een spoeddebat en dat komt dus op de lijst. Ik zal het stenogram ook doorgeleiden, want ik heb begrepen dat er grote behoefte is aan een brief. U moet zelf maar zien of u kiest voor een spoed-AO, omdat dat zeker eerder kan worden gehouden, of dat ik u terugzie in deze zaal.

Mevrouw Leijten (SP):

Ik vind het prima als er een brief komt, maar wat mij betreft moet de Kamer snel een uitspraak doen. Ik houd vast aan het spoeddebat.

De voorzitter:

Wij zullen dat toevoegen aan de lijst, met drie minuten spreektijd per fractie.

Het woord is aan mevrouw Arib.

Mevrouw Arib (PvdA):

Voorzitter. Afgelopen zaterdag heeft het actualiteitenprogramma NOVA aandacht besteed aan de hoge babysterfte in ons land en met name aan de 24 uursbeschikbaarheid van kinderartsen, anesthesisten en gynaecologen. Ik zou daarover graag een spoeddebat willen aanvragen. Daaraan voorafgaand, krijg ik graag een reactie van de minister op de uitzending van NOVA.

Mevrouw Langkamp (SP):

Ik steun het verzoek om een spoeddebat.

Mevrouw Sap (GroenLinks):

Mijn fractie steunt dit verzoek ook.

Mevrouw Koşer Kaya (D66):

Het maakt mij niet zo veel uit of er in deze zaal een spoeddebat wordt gehouden of dat dit in een overleg gebeurt, maar het is wel duidelijk dat dit zo snel mogelijk moet plaatsvinden.

Mevrouw Agema (PVV):

Steun.

De voorzitter:

Mevrouw Arib, u hebt een ruime meerderheid voor het houden van een spoeddebat. Ik zal het stenogram doorgeleiden naar het kabinet. Ik zal proberen om dit debat zo snel mogelijk op de agenda te zetten.

Het woord is aan de heer Polderman.

De heer Polderman (SP):

Afgelopen zaterdag had de NOS een item over de resistentie van een bacterie tegen antibiotica bij pluimvee. Dat lijkt mij een reden om daarover een debat te voeren, maar vorige week heeft mevrouw Thieme met succes – zij kreeg brede steun in de Kamer – ook om een debat in dat kader verzocht. Mijn vraag is of de regering, met name LNV en VWS, ons een brief kan sturen over dit item en de notitie van het RIVM. Er zit ook nog een vertrouwelijk stuk bij over de relatie tussen deze bacterie bij het pluimvee en de volksgezondheid. Ik wil die brief graag hebben voordat wij het debat daarover voeren.

De heer Ormel (CDA):

Ik steun het verzoek om de brief, maar op 31 maart vindt er een deskundigenoverleg plaats over deze ESBL's. Ik stel voor, de uitslag van dit deskundigenoverleg te betrekken bij de brief. Ik vraag ook aandacht voor de internationale context, want in de VS lijkt het erop dat 85% van het pluimveevlees is besmet met ESBL's en in Spanje 67%. Ik zie dus graag dat ook de internationale context erbij wordt betrokken.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voor de PvdD is de internationale context minder relevant, want het gaat ons om de bescherming van de volksgezondheid hier. Ik steun het verzoek om een brief. Wij pleiten ervoor om het debat snel te plannen en de spreektijden wellicht iets te verruimen, omdat er nu een onderwerp wordt toegevoegd.

Mevrouw Snijder-Hazelhoff (VVD):

Ik steun het verzoek om een brief en datgene waar de heer Ormel om vraagt, maar wat ons betreft had zojuist ook bij de procedurevergadering om de brief kunnen worden gevraagd. Het debat is namelijk al aangevraagd.

De heer Dibi (GroenLinks):

Grote steun voor het verzoek om de brief. Ik val ook het verzoek van mevrouw Ouwehand bij om de spreektijden enigszins te verruimen, want het wordt een belangrijk debat.

De heer Waalkens (PvdA):

Ik steun het verzoek van de heer Polderman.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan mevrouw Van Velzen.

Mevrouw Van Velzen (SP):

In december heeft de Kamer een motie van mij en collega Van Dam aangenomen onder het roemruchte stuknummer 22054, nr. 155. Het was een heel mooie motie, met dank aan de collega's die de aanneming ervan hebben gesteund, waarin het kabinet werd opgeroepen investeringen in clustermunitie te verbieden. Ik heb in december een brief gevraagd aan de minister van Financiën. Ik wacht daar nog steeds op. Ik zou het sympathiek vinden als ik met enige spoed, dat wil zeggen binnen een week, te horen krijg hoe de motie uitgevoerd gaat worden.

De voorzitter:

We zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan de heer Weekers.

De heer Weekers (VVD):

Voorzitter. Een week of vier geleden heeft de Kamer unaniem een motie van mij aangenomen waarin is uitgesproken dat Griekenland niet zou worden geholpen met zijn begrotingsproblemen en schulden. Afgelopen donderdag heeft minister De Jager dat nog eens bevestigd. Blijkens de berichten is gisteravond toch een besluit genomen in de Eurogroep, waardoor Nederland Griekenland wel zal helpen. Om die reden wil ik nog deze week over deze kwestie een spoeddebat houden met de minister-president en de minister van Financiën om het kabinet te verhinderen de stappen te zetten die het lijkt te willen gaan zetten.

De heer Tony van Dijck (PVV):

Veel steun voor dit verzoek. Ik wil ook graag een brief waarin precies staat vermeld wat er nu gisteren eigenlijk is afgesproken.

Mevrouw Verdonk (Verdonk):

Gelet op de onduidelijkheid in de woorden van de minister, wil ik ook graag een brief. Ik steun het voorstel.

De heer Tang (PvdA):

Ik kan het verzoek van de heer Weekers goed begrijpen. De PvdA-fractie steunt het.

De heer Irrgang (SP):

Wij voelen er niets voor om borg te staan voor de begrotingstekorten van Zuid-Europa en steunen het verzoek.

De heer Cramer (ChristenUnie):

Op zich steun voor een discussie hierover, maar ik vraag mij af of het niet beter en sneller gekoppeld kan worden aan de discussie over de Europese Top die volgende week in deze Kamer gehouden wordt.

Mevrouw Koşer Kaya (D66):

Steun voor de brief en steun voor het debat.

De heer De Nerée tot Babberich (CDA):

Steun voor de brief en steun voor het debat, maar het kan ook gekoppeld worden aan de voorbereiding van de raad van regeringsleiders volgende week.

De voorzitter:

Mijnheer Weekers, er is een aanvullend voorstel om het te koppelen.

De heer Weekers (VVD):

Nee, voorzitter, daar voel ik niets voor. Dit onderwerp vereist een eigenstandig debat met de premier en de minister van Financiën, alleen over dit onderwerp. Dat is daar zwaar genoeg voor. We lezen van alles via de twitter van de minister, maar we willen het graag in de Kamer met hem bespreken. Dat kan het beste aan de hand van een brief.

De voorzitter:

U hebt voldoende steun. Ik zal het spoeddebat op korte termijn plannen met een spreektijd van drie minuten per fractie. Ik zal het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan de heer De Nerée tot Babberich.

De heer De Nerée tot Babberich (CDA):

Voorzitter. Vandaag zijn de nieuwe cijfers verschenen van het Centraal Planbureau. Mijn fractie overweegt om daar een debat over aan te vragen met de minister-president. We willen uit het oogpunt van zorgvuldigheid eerst een brief van de minister-president, waarin hij aangeeft hoe wij de cijfers van het CPB moeten waarderen en wegen.

De voorzitter:

We zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Ik heb nog een mededeling. Op verzoek van de fractie van GroenLinks benoem ik:

  • - in de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer het lid Azough tot lid in plaats van het lid Van Gent;

  • - in de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het lid Azough tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Vendrik;

  • - in de vaste commissie voor Defensie het lid Sap tot lid in plaats van het lid Peters.

Het woord is nog aan de heer Zijlstra. Mijnheer Zijlstra, u loopt zo moeilijk.

De heer Zijlstra (VVD):

Dat krijg je als je met het Tweede Kamervoetbalteam meedoet. Dat is niet altijd even goed voor de gezondheid!

Voorzitter. De VVD-fractie wil graag een spoeddebat met de minister van VWS over het feit dat de Nederlandse Zorgautoriteit wederom het initiatief SOS-arts niet heeft toegelaten tot het zorgsysteem. Een waardevolle innovatie in de Nederlandse zorg wordt wederom een halt toegeroepen. Wij willen daarover met de minister van gedachten wisselen, en ook in breder verband over innovatie in het algemeen.

De voorzitter:

Wenst iemand het woord over dit verzoek? Dat is niet het geval. Ik vind het wel sneu dat u dat hele stuk hebt moeten lopen.

De heer Zijlstra (VVD):

Ik heb zo langzamerhand wel een SOS-arts nodig.

De voorzitter:

Volgende keer beter en nog het allerbeste ermee. Ik hoop wel dat we gewonnen hebben. Dan hebben we in ieder geval nog iets!

We zijn gekomen aan het einde van de regeling van werkzaamheden. Er zit nog niemand in vak K. De minister is onderweg. Ik voel echter dat de Kamer vast wil beginnen met stemmen.