Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 63, pagina 5550

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met wijzigingsvoorstellen op de lijst van controversiële onderwerpen (32333).

(Zie vergadering van 11 maart 2010.)

De voorzitter:

Ik stel voor, de stemming over de voorstellen van de ChristenUnie voor wijzigingen in onderdeel A (32333, stuk nrs. 15, I en II) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komen de brieven van de vaste commissie voor Justitie (32333, stuk nrs. 19, I tot en met XXIV) met voorgestelde wijzigingen in onderdeel D.

De voorzitter:

Ik constateer dat de brieven met algemene stemmen zijn aangenomen.

In stemming komt de brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (32333, nr. 18) tot het toevoegen aan onderdeel E van de brief over voorstudies "recht op een eerlijk proces".

De voorzitter:

Ik constateer dat de brief met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de brief van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (32333, nr. 16) tot het toevoegen aan onderdeel F van de brief over de heroverweging passend onderwijs.

De voorzitter:

Ik constateer dat de brief met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het voorstel van de ChristenUnie (32333, nr. 17) tot het laten vervallen in onderdeel J van de brief over AMvB-ruimte.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor dit voorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.