Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 63, pagina 5542

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het spoeddebat over zzp'ers met een valse start, te weten:

- de motie-Ulenbelt c.s. over ambtshalve opnieuw beoordelen van dossiers van zelfstandigen (31311, nr. 47).

(Zie vergadering van 10 maart 2010.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Van Hijum (CDA):

Voorzitter. In de motie-Ulenbelt c.s. op stuk nr. 47 wordt geëist dat het UWV alle dossiers herziet van zelfstandigen zonder personeel die tussen 2004 en 2006 zijn gestart vanuit de WW en daarna zijn geconfronteerd met de beschuldiging van fraude. Daarbij zou de bewijslast ten aanzien van de vraag of er bewust onjuiste informatie is verstrekt, moeten worden omgekeerd. De CDA-fractie vindt dat een zwaar middel, maar tijdens het debat is haar echter onvoldoende gebleken dat het UWV bij de herbeoordeling kijkt met een nieuwe bril. Dat betekent naar onze mening dat men moet erkennen dat de informatievoorziening tekort is geschoten en dat er zelfs mensen op het verkeerde been zijn gezet. De Ombudsman beoordeelde de uitvoering van de controle op misbruik door het UWV als niet proportioneel. De CDA-fractie zal daarom voor deze motie stemmen.

In stemming komt de motie-Ulenbelt c.s. (31311, nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

De heer Ulenbelt (SP):

Voorzitter. Het aannemen van deze motie is een belangrijke steun in de rug voor alle zzp'ers die nu als fraudeur worden weggezet. De minister heeft tijdens het debat de motie ontraden. Ik vraag u dus om de minister te verzoeken om voor morgen 12.00 uur een brief te sturen waarin staat hoe hij deze motie uitvoert.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.