Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 63, pagina 5543-5544

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over toename van het aantal moorden en doodslagen door huiselijk geweld, te weten:

- de motie-Arib c.s. over onderzoek door multidisciplinair team (28345, nr. 95);

- de motie-Arib/Azough over registratie van het aantal vrouwen en kinderen dat jaarlijks overlijdt als gevolg van huiselijk of eergerelateerd geweld (28345, nr. 96);

- de motie-Azough/Arib over onderzoek naar elektronisch toezicht bij de naleving van gebiedsverboden (28345, nr. 97);

- de motie-Azough over een praktisch stappenplan voor hulpverleners (28345, nr. 98);

- de motie-De Roon over overtreding van een gebiedsverbod strafbaar stellen als misdrijf (28345, nr. 99);

- de motie-Teeven over het gebruik van een enkelband met gps-registratie (28345, nr. 100);

- de motie-Teeven over oplegging van de maatregel van inbewaringstelling in een psychiatrisch ziekenhuis (28345, nr. 101).

(Zie vergadering van 10 maart 2010.)

De voorzitter:

De motie-Arib c.s. (28345, nr. 95) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat huiselijk geweld en eergerelateerd geweld ernstige vormen van misdaad zijn, die grote groepen treffen en tientallen dodelijke slachtoffers maken;

overwegende dat zich verschillende gezinsmoorden hebben voorgedaan waarbij meerdere slachtoffers zijn gevallen;

overwegende dat deze gezinsmoorden, zoals onlangs in Zierikzee, dramatische gevolgen hebben voor de nabestaanden, de buurt en de omgeving;

van mening dat bij de meeste gezinsmoorden vaak sprake is van een bestaande dreigende situatie waarvan autoriteiten en verschillende hulpverlenende instanties al eerder op de hoogte waren;

van mening dat dergelijke gezinsmoorden waaronder de gezinsmoord in Zierikzee niet als op zichzelf staand mogen worden onderzocht, maar dat deze gezinsmoorden ook in samenhang met elkaar moeten worden beschouwd om achterliggende oorzaken te achterhalen en om aanbevelingen voor een verbeterde aanpak te kunnen doen;

verzoekt de regering, een onderzoeksteam in te stellen bestaande uit verschillende disciplines dat onderzoek doet naar de gezinsmoord in Zierikzee en naar eerdere gezinsmoorden;

verzoekt de regering tevens, het onderzoeksteam te laten onderzoeken wat de oorzaken van deze moorden kunnen zijn, in hoeverre autoriteiten en verschillende hulpverleners hiervan op de hoogte waren, welke hulp hierbij is geboden en aanbevelingen te laten doen hoe in de toekomst dit soort ernstige incidenten in de toekomst zo veel mogelijk is te voorkomen;

verzoekt de regering voorts, de Kamer hierover voor 1 juni 2010 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 103 (28345).

De motie-Arib/Azough (28345, nr. 96) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat jaarlijks vrouwen overlijden als gevolg van huiselijk geweld of eergerelateerd geweld;

constaterende dat geen beeld bestaat over het aantal vrouwen dat jaarlijks komt te overlijden als gevolg van huiselijk geweld of eergerelateerd geweld;

overwegende dat voor de bestrijding van huiselijk geweld en eergerelateerd geweld betrouwbare cijfers noodzakelijk zijn;

verzoekt de regering, over te gaan tot het registreren van het aantal personen dat jaarlijks komt te overlijden als gevolg van huiselijk geweld of eergerelateerd geweld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Arib, Azough en Teeven. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 104 (28345).

Ik stel vast dat wij nu over de gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Arib c.s. (28345, nr. 103).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en het lid Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Arib c.s. (28345, nr. 104).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Azough/Arib (28345, nr. 97).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Azough (28345, nr. 98).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Roon (28345, nr. 99).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Teeven (28345, nr. 100).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Teeven (28345, nr. 101).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PvdD ertegen, zodat zij is aangenomen.