Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 63, pagina 5528-5529

Aan de orde is het mondelinge vragenuur, overeenkomstig artikel 136 van het Reglement van Orde.

Vragen van het lid Teeven aan de minister van Justitie over de problemen rond AMBER Alert en het falen van de opsporing van ontvoerde kinderen.

De heer Teeven (VVD):

Voorzitter. Sinds vorige week woensdag wordt er een twaalfjarig meisje uit Dordrecht vermist en een etmaal later werd via AMBER Alert alarm geslagen. Thans is een politieonderzoek gaande naar deze vermissing.

Een AMBER Alert moet er snel uit: al voordat de rechercheteams in de regio zijn samengesteld. Een te laat gemelde zorgwekkende vermissing kan levensgevaar voor het betreffende kind opleveren. Uit in de Verenigde Staten verricht onderzoek blijkt dat bij duizenden AMBER Alerts aldaar een ontvoerder nog nooit een kind heeft vermoord naar aanleiding van zo'n uitgezonden alert. Ook in Nederland zijn er bij het KLPD strenge eisen gesteld aan het uitzenden van een alert. Ik heb drie vragen aan de minister.

Het is toch volstrekt helder dat zo'n alert alleen zin heeft als dat in de eerste uren na de vermissing wordt uitgezonden? Graag krijg ik hierop een reactie van de minister.

Is de minister het met de VVD-fractie eens dat bij ontvoeringen of onrustwekkende vermissingen door de regiokorpsen binnen twee uur na een ontvoering of vermissing melding moet worden gemaakt bij het KLPD en dat daar bij het Landelijk bureau vermiste personen wordt beoordeeld of een alert wordt uitgezonden?

Is het de minister bekend dat er problemen zijn met de financiering van het AMBER Alertproject? Zijn die financieringsproblemen al door hem opgelost zodat AMBER Alert kan blijven bestaan? Heeft de minister zijn toezeggingen van 11 november 2008 gestand gedaan toen hij nog vreselijk enthousiast was over AMBER Alert? Wat kunnen wij van zijn ministerie verwachten om AMBER Alert in stand te houden?

Minister Hirsch Ballin:

Voorzitter. Ik dank de heer Teeven voor zijn vragen. Ik deel uiteraard, niet alleen met hem, maar eerst en vooral met de familie van het vermiste meisje, de grote zorgen die er zijn sinds deze vermissing. Uiteraard wil ik ook hier de hoop en de wens uitspreken dat al het mogelijke wordt gedaan om het meisje terug te vinden.

De heer Teeven wijst terecht op het belang van AMBER Alert. Ik heb dat ook hier in de Kamer uitgesproken. Met AMBER Alert worden de burgers die daaraan willen meewerken, opgeroepen om het te laten weten als zij tekenen hebben gezien van het ontvoerde kind. Ze worden daarop geattendeerd via een sms'je of via hun mail. Dat is een goed en waardevol systeem. Wij weten dat het van betekenis kan zijn. Het is natuurlijk geen garantie dat een vermist kind wordt teruggevonden, maar een hulpmiddel. Zo hebben wij het bedoeld en ik sta volledig achter de doelstelling van dit systeem. Daarvoor is het nodig dat er snel wordt gereageerd. Op dat punt kan ik met volledige instemming reageren op de vragen van zojuist. Het moet, zoals de heer Teeven zei, volstrekt helder zijn dat een melding van vermissing snel uitgaat. Dat wij daarvoor een tijdslimiet moeten stellen, van bijvoorbeeld twee uur, ben ik met hem eens.

Ik heb een voorlopig bericht gekregen over hoe in deze zaak de gang van zaken is geweest. Mijn voorlopige indruk is dat aan het vereiste van snel bespreken en snel reageren niet is voldaan. Ik zal uiteraard een definitieve conclusie trekken nadat ik de korpsbeheerder de gelegenheid heb gegeven om dat nader toe te lichten. De voorlopige informatie die ik heb gekregen van het KLPD geeft mij echter niet de indruk dat er bij het betreffende korps snel genoeg het besef was dat er snel gereageerd moet worden in zo'n situatie. Ik onderschrijf de opvatting dat wij hier een norm voor moeten stellen, dat het KLPD hierin centraal moet staan en dat de regiopolitiekorpsen de discipline moeten opbrengen om dat binnen zo'n termijn te melden. Dat sluit uiteraard niet uit dat er gevallen zijn waarin de aanvankelijke beoordeling is dat een AMBER alert niet nodig is en dat het later alsnog moet gebeuren, maar het systeem werkt het best als het snel gaat.

Ten slotte de financiering van het systeem. Toen mij bleek dat er vragen en problemen waren rondom de voortzetting van AMBER Alert, heb ik al aan mijn medewerkers meegegeven dat de financiering dient te worden gecontinueerd op een of andere manier. Dat vergt nieuwe afspraken met de private partij die daarbij betrokken is. Maar ik vind het systeem, zoals ik ook bij de totstandkoming ervan heb gezegd, van zodanig belang dat ik in mijn beide verantwoordelijkheden, als minister van Justitie en van BZK, van mening ben dat dit moet worden gecontinueerd. De manier waarop dat gebeurt is nu onderwerp van bespreking. Uiteraard moet het leiden tot een hanteerbaar en goed, dus positief, resultaat.

De heer Teeven (VVD):

Ik dank de minister voor deze antwoorden, maar ik heb toch nog een vraag. De minister was buitengewoon enthousiast op 11 november 2008 in Nieuwspoort. Ik heb dat zojuist nog eens nagekeken. Is de minister met mij van mening dat AMBER Alert in feite een publiekrechtelijke taak is en dat je kunt zeggen dat dit een middel is waarmee je kunt opsporen en waarmee je toekomstige slachtoffers kunt beschermen? Het is een mooi privaatrechtelijk initiatief geweest, maar moet je dit niet beschouwen als publiekrechtelijke taak, als een kerntaak van de overheid?

Minister Hirsch Ballin:

Wij waren uiteraard blij dat er een initiatief was uit de samenleving waar wij aan mee konden werken. Zoals ik zonet al zei, is mijn conclusie dat het AMBER Alertsysteem behoort te worden voortgezet. Dat reken ik tot mijn publieke verantwoordelijkheid.

Mevrouw Langkamp (SP):

De minister zegt dat de continuering van de financiering op dit moment onderwerp van bespreking is. Er is een hoop onrust of dit wel gefinancierd blijft worden. Het is mooi dat de minister dat toezegt, maar wanneer kunnen wij dan de uitkomst van die bespreking verwachten? Wat ons betreft moet dat snel.

Minister Hirsch Ballin:

Zeker, dat moet snel. Dit betekent ook dat het ook geschiedt voordat er een eind komt aan de huidige basis van het functioneren van AMBER Alert. Daarover zal ik de Kamer berichten.

De heer Çörüz (CDA):

Ik weet dat de minister zo enthousiast was dat hij dit idee ook Europees promootte. Hoe staat het daarmee?

Minister Hirsch Ballin:

Dat AMBER Alert tot stand is gekomen, is mede te danken aan een gezamenlijk initiatief, een gezamenlijke gedachte van een aantal collega's in Europees verband. Ook de toenmalige Franse minister van Justitie, Rachida Dati, was daarvoor zeer gemotiveerd en zeer enthousiast. Ook in Frankrijk bestaat de wens om daarmee door te gaan.

Mevrouw Verdonk (Verdonk):

De minister heeft vanaf 1 juni 2009 de rest van 2009 gewoon betaald voor AMBER Alert. Hij heeft de kosten overgenomen, schrijft hij in antwoorden op vragen van de heer Van der Staaij. Waarom heeft hij dat niet direct gecontinueerd voor 2010?

Minister Hirsch Ballin:

Ik heb net gezegd dat de manier waarop de continuering plaatsvindt, nadat er ook een bijdrage was geleverd door de private partij die het initiatief mee heeft gedragen, nu onderwerp van bespreking is. Ik heb zojuist ook toegezegd dat ik de Kamer daarover zal informeren zodra het rond is. Ik heb ook duidelijk gemaakt wat wat mij betreft het resultaat is. Dan volgt ook het antwoord op deze vraag van mevrouw Verdonk.