Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 61, pagina 4927-4929

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

De volgende brieven

Geannoteerde agenda voor de informele bijeenkomst van EU-ministers van Defensie in Praag, 12 en 13 maart 2009 - 21501-28-48

 • minister van Defensie, Middelkoop van E. - 6 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op rapport "Resilience of the European food system to calamities" - 21501-32-323

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 4 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Veiligheid medische technologie thuis - 23235-87

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 5 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toepassen markteffectentoets op uitbreiding B-segment - 24036-363

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 2 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding beantw vr cie over het bedrijf Pretium m.b.t. de Geschillencommissie - 24095-234

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 5 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatierapport van de Commissie Gelijke Behandeling over de Wgbh/cz - 24170-92

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 5 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Inspectiebericht Vervolgonderzoek PI Noord, locatie De Marwei - 24587-323

 • staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 5 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportage inspectieverslag arts-assistenten - 25883-142

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 5 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

IGZ-onderzoek naar werkdruk bij assistenten in opleiding tot specialist (AIOS) - 25883-143

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 5 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Tiende Conferentie van Partijen van het verdrag van Ramsar - 26407-39

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 5 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Programmering IWI 2009 en visie toekomstige taak IWI - 26448-395

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 4 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek cie aangaande "enkele feit"-constructie - 27017-48

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 4 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verzoek om reactie op Colo-persbericht - 27451-106

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 3 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Noodcommunicatie in het stads- en streekvervoer - 28642-40

 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Huizinga-Heringa J.C. - 5 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Klokkenluiders: individuele zaken - 28844-35

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 3 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op open brief van provincie Noord-Holland over rijksparticipatie in Nuon - 28982-64

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 2 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Situatie bij het CBR - 29398-136

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S - 3 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitst reactie op diverse brieven van derden over de handelswijze i.c. het functioneren van het CBR - 29398-137

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S - 5 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatieonderzoeken naar de politiemunitie in Nederland en in het buitenland - 29628-117

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 3 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nadere uitwerking Convenant Transitie Mosselsector en Natuurherstelprogramma - 29675-64

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 4 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitspraak Europese Hof van Justitie over verspreiding Iers mosselzaad - 29675-65

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 5 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie van het recht van enquête - 29752-8

 • staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 2 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie Wet op de jeugdzorg - 29815-184

 • minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 5 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie motie duurzaam inkopen - 30196-51

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 5 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Tussenevaluatie Taskforce Huisvesting Statushouders - 31018-49

 • staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 5 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Externe doorlichting InformatieVoorzieningketen - 31066-69

 • staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 5 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging m.b.t. Right to buy - 31114-9

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 4 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Besluit over fusie tussen twee vakinstellingen voor mbo - 31135-21

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 3 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verbetering financiële positie van pleegouders - 31279-5

 • minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 5 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Positie openbaar onderwijs PO - 31293-31

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 4 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging gemeente en provinciewet voor kwijtschelding - 31311-28

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 4 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de motie-Van Gent over ruimte bij nieuwbouw voor voor-, tussen- en naschoolse opvang - 31322-57

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 6 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het onderzoek "Effectiviteit van vve en peuterspeelzalen in Oosterhout en Den Bosch" - 31322-58

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 5 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Werktijdverkorting - 31371-136

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 5 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek van Cie BZK m.b.t. wetsvoorstel 31382/Awgb - 31382-12

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 2 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Effectievere aanpak misstanden in de zorg - 31476-8

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 2 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rectificatie brief afloop GSB en groeimiddelen voor veiligheid in het Gemeentefonds - 31700-B-13

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 2 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsstandpunt bij het rapport van de Stuurgroep herziening stelsel kosten Koninklijk Huis - 31700-I-5

 • minister-president, Balkenende J.P. - 6 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Spoorboekje wetgevingstraject implementatie kabinetsreactie commissie-Oosting - 31700-VII-72

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 4 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie over het onderzoeksrapport "Draadaanvaring met een Apache in de Bommelerwaard" - 31700-X-94

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 5 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding beantw vr cie over de besluitvorming inzake instelling Basisregistraties Ondergrond - 31700-XI-80

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 4 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Invulling motie-Heijnen en antw vr Heijnen en Spekman inzake arbeidsgehandicapten bij het Rijk - 31701-10

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 3 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding beantw vr cie VW over het ontwerp Nationaal Waterplan - 31710-5

 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Huizinga-Heringa J.C. - 5 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwerpbesluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water - 31752-4

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 5 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Derde nota van wijziging - 31811-10

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 9 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Concept beschikking Lijst van ingekomen stukkenAfvalfonds - 31820-2

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 4 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

De volgende brieven

Reactie op brief ANBO inzake mutatiedagen in verzorgings- en verpleeghuizen - 2009Z04000

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 5 maart 2009

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op brief Centrale Cliëntenraad SZD'94/Zorggroep Drenthe - 2009Z04002

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 5 maart 2009

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Kabinetsreactie op het onderzoeksrapport "Belastingwet als stimulans voor maatschappelijk ondernemerschap" - 2009Z04006

 • staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 5 maart 2009

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op de brief van zorgaanbieder Alerimus inzake overproductie in de extramurale zorgverlening - 2009Z04026

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 5 maart 2009

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op de brief van de heer E.M. de R. aan IB-Groep over de procesgang - 2009Z04034

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 5 maart 2009

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van antwoord op burgerbrief over studenten uit Iran - 2009Z04040

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 5 maart 2009

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissies voor Justitie en Verkeer en Waterstaat gezamenlijk:

 • - Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van het op 23 maart 2001 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie, 2001 (Trb. 2005, 329) (31875);

b. de vaste commissies voor Justitie, voor Buitenlandse Zaken en voor Verkeer en Waterstaat gezamenlijk:

 • - Goedkeuring van het op 23 maart 2001 te Londen tot stand gekomen Internationaal verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie, 2001 (Trb. 2005, 329) (31879) (R1877).

c. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

 • - Wijziging van de Mediawet 2008 en de Tabakswet ter implementatie van de richtlijn Audiovisuele mediadiensten (31876).