Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 61, pagina 4897

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Aptroot en Vos houdende wijziging van de Mededingingswet ter versoepeling van de uitzondering op het verbod van mededingingsafspraken (versoepeling uitzondering verbod van mededingingsafspraken) (31531), en over:

- de motie-Van der Vlies/Gesthuizen over de relevante markt voor het leveren van diensten in de eerste lijn (31531, nr. 11);

- de motie-De Rouwe c.s. over verkorting van de termijnen in mededingingsprocedures (31531, nr. 12);

- de motie-Van der Ham over verdere benutting van artikel 15 van de Mededingingswet (31531, nr. 14).

(Zie vergadering van 5 maart 2009.)

De voorzitter:

De motie-Van der Vlies/Gesthuizen (31531, nr. 11) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er ongelijke marktverhoudingen zijn met betrekking tot de inkoop van zorg door zorgverzekeraars ten gevolge van het bestaan van grote macht van ketens in de zorg en de veel kleinere macht van zelfstandige ondernemers in de zorg;

overwegende dat daarom ernaar gezocht moet worden meer evenwicht te brengen in de marktverhoudingen bij inkoop van de zorg door ziektekostenverzekeraars;

overwegende dat de markt waarop zorgverzekeraars hun inkoop doen voor levering van diensten in de eerstelijnszorg een regionale, dan wel een nationale is;

spreekt uit dat er in beginsel van wordt uitgegaan dat de relevante markt voor het leveren van diensten in de eerste lijn van de gezondheidszorg dientengevolge een regionale, dan wel een nationale markt is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 16 (31531).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van der Ham (stuk nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie en de PVV voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-De Rouwe/Smeets (stuk nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het amendement-De Rouwe/Smeets (stuk nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de VVD, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Nu het wetsvoorstel is aangenomen, heb ik het verzoek aan de voorstellers om het wetsvoorstel te verdedigen in de Eerste Kamer. Zij worden vertegenwoordigd door de heer Ten Hoopen.

De heer Ten Hoopen (CDA):

Voorzitter. De voorstellers zijn bereid, dit wetsvoorstel in de Eerste Kamer te verdedigen.

De voorzitter:

Dat is heel goed. Wij wensen u daar veel succes bij.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van der Vlies/Gesthuizen (31531, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de SGP en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Rouwe c.s. (31531, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Ham (31531, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.