Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 61, pagina 4892-4893

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Implementatie van Europese regelgeving betreffende het verkeer van diensten op de interne markt (Dienstenwet) (31579), en over:

- de motie-Jan Jacob van Dijk c.s. over het naleven van de bepalingen uit de Dienstenrichtlijn door decentrale overheden (31579, nr. 9);

- de motie-Van der Ham/Jan Jacob van Dijk over een constructieve opstelling ten aanzien van aanpassingen en uitbreidingen van de Dienstenrichtlijn (31579, nr. 12);

- de motie-Van der Ham/Elias over evaluatie van de werking van het virtuele "één loket" (31579, nr. 13);

- de motie-Elias over toepassing van de lex silencio op meer vergunningtrajecten (31579, nr. 16);

- de motie-Jan Jacob van Dijk c.s. over invoering van de lex silencio positivo in vergunningstelsels die niet vallen onder de Dienstenwet (31579, nr. 17).

(Zie vergadering van 5 maart 2009.)

De voorzitter:

De motie-Jan Jacob van Dijk c.s. (31579, nr. 17) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er brede steun bestaat voor de invoering van de lex silencio positivo bij de vergunningstelsels die vallen onder de Dienstenwet;

overwegende dat er daarnaast nog meer dan 500 vergunningstelsels bestaan, die niet vallen onder de Dienstenwet;

constaterende dat de discussie over de invoering van de lex silencio positivo al lange tijd wordt gevoerd, maar naast de vergunningstelsels die vallen onder de Dienstenwet, weinig vooruitgang is geboekt;

verzoekt derhalve de regering, de Kamer voor 15 juni 2009 te informeren over hoe de lex silencio positivo, in de buiten de Dienstenwet vallende vergunningstelsels, wordt ingevoerd, dan wel welke doorslaggevende redenen er bestaan om hier niet toe over te gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 18 (31579).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt het amendement-Vos/Jan Jacob van Dijk (stuk nr. 14, I) tot het invoegen van artikel 27a.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 14 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van de amendementen-Vos/Jan Jacob van Dijk (stuk nrs. 14, I en II).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jan Jacob van Dijk c.s. (31579, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Ham/Jan Jacob van Dijk (31579, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Ham/Elias (31579, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Elias (31579, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Jan Jacob van Dijk c.s. (31579, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.