Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 61, pagina 4895-4896

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het voorstel van wet van de leden Vermeij, Koopmans en Neppérus tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling voor herstel van gebreken in een besluit hangende beroep bij de bestuursrechter (Wet bestuurlijke lus Awb) (31352).

(Zie vergadering van 4 maart 2009.)

In stemming komt het amendement-De Wit (stuk nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-De Wit (stuk nr. 13, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat het lid Verdonk tegen dit gewijzigde amendement heeft gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 13 voorkomende gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-De Wit (stuk nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en D66 voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van de gewijzigde amendementen-De Wit (stuk nrs. 13, I tot en met VII).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

De PvdD wenst geacht te worden tegen dit wetsvoorstel te hebben gestemd.

De voorzitter:

Daar maken wij een aantekening van.

Dan moet ik nu de initiatiefnemers, in de persoon van mevrouw Vermeij, diep in de ogen kijken. Mevrouw Vermeij, bent u bereid tot verdediging van dit initiatiefwetsvoorstel in de Eerste Kamer?

Mevrouw Vermeij (PvdA):

Voorzitter. De voorstellers zijn daartoe bereid.

De voorzitter:

Wij hebben inderdaad geleerd dat het "voorstellers" wordt genoemd. Dan wensen wij de voorstellers heel veel succes bij hun werk in de Eerste Kamer.