Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het verantwoordingsdebat 2007, te weten:

- de motie-Thieme over concrete indicatoren en afrekenbare doelen voor het beleid inzake dierenwelzijn (31472, nr. 14).

(Zie vergadering van 22 mei 2008.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Hiermee zijn wij aan het eind gekomen van de stemmingen en ook aan het eind van een roerige middag met een ontruiming. Ik dank de leden voor hun geduld.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven