Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de jaarverslagen van het ministerie van LNV en het Diergezondheidsfonds, te weten:

- de motie-Thieme over indicatoren en doelstellingen voor de verduurzaming van productie en consumptie (31444 XIV, nr. 9);

- de motie-Thieme over het aanwenden van een groter deel van het onderzoeksbudget voor de veehouderij voor onderzoek naar dierenwelzijn (31444 XIV, nr. 10).

(Zie wetgevingsoverleg van 11 juni 2008.)

In stemming komt de motie-Thieme (31444-XIV, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Thieme (31444-XIV, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven