Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het advies van de Commissie versnelling besluitvorming infrastructurele projecten, te weten:

- de motie-Roefs/Koopmans over juridische verankering van de oplevertoets (29385, nr. 22);

- de motie-Madlener over het terugsturen van het rapport naar de commissie-Elverding (29385, nr. 23);

- de motie-Madlener over het ongedaan maken van de wettelijke koppeling tussen luchtkwaliteit en de aanleg van wegen (29385, nr. 24);

- de motie-Roemer/Van der Ham over zorgvuldige besluitvorming bij de A74 in plaats van spoedwetgeving (29385, nr. 25);

- de motie-Roemer over het boeken van tijdwinst bij infrastructurele projecten (29385, nr. 26);

- de motie-Roemer over spoedwetgeving in uiterste nood voor knelpunten op de wegen maar ook op de gebieden van milieu en leefomgeving en spoor- en vaarwegen (29385, nr. 27);

- de motie-Roemer over het wijzigen van het projectbesluit na aanpassing van budgettaire ruimte en raadpleging van belanghebbenden (29385, nr. 28);

- de motie-Cramer/Roefs over het vereiste inpassingsniveau van infrastructuur in relatie tot de omgeving (29385, nr. 29);

- de motie-Cramer c.s. over het brengen van spoorinfrastructuur onder de spoedwet (29385, nr. 30);

- de motie-Duyvendak over de opleveringstoets en juridische middelen voor burgers en maatschappelijke organisaties om aanvullende maatregelen af te dwingen (29385, nr. 32);

- de motie-Duyvendak over gegevens die gebruikt worden bij de opleveringstoets (29385, nr. 33);

- de motie-Duyvendak over de momenten waarop de opleveringstoets plaatsvindt (29385, nr. 34);

- de motie-Duyvendak over de juridische werking van de luchtkwaliteitsnormen die de gezondheid van de omwonenden van infrastructuur beschermen (29385, nr. 35).

(Zie notaoverleg van 9 juni 2008.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Duyvendak stel ik voor, zijn motie (29385, nr. 32) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Cramer/Roefs (29385, nr. 29) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet onderzoekt of het mogelijk is, een norm voor inpassingskosten te bepalen, bijvoorbeeld in de vorm van een vast percentage van het totale budget;

overwegende dat niet elke situatie gelijk is, bijvoorbeeld voor wat betreft ondergrond, hoogteverschillen en mate van verstedelijking, en dat daardoor kosten niet primair leidend kunnen zijn;

verzoekt de regering, een nadere analyse te doen naar het vereiste inpassingsniveau van infrastructuur in relatie tot de omgeving en te onderzoeken of er vuistregels kunnen worden opgesteld voor dit inpassingsniveau,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 38 (29385).

De motie-Cramer c.s. (29385, nr. 30) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet voornemens is, de spoedwet wegverbreding aan te passen tot een spoedwet wegaanpassing;

overwegende dat in het licht van de doelstelling van 5% groei op het spoor ook spoedige aanpassing van spoorinfrastructuur nodig is, zoals inhaalsporen en spoorverdubbelingen;

verzoekt de regering, te onderzoeken of spoorinfrastructuur ook onder de spoedwet kan worden gebracht en, indien dit niet kan, of dan een aparte spoedwet spooraanpassingen kan worden opgesteld;

verzoekt tevens om te onderzoeken op welke spooraanpassingen een wet van toepassing kan worden verklaard en hierover te rapporteren in het kader van de mobiliteitsaanpak,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 39 (29385).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Roefs/Koopmans (29385, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Madlener (29385, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Madlener (29385, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Roemer/Van der Ham (29385, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Roemer (29385, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Roemer (29385, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, de PvdD en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Roemer (29385, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Cramer/Roefs (29385, nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Cramer c.s. (29385, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Duyvendak (29385, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Duyvendak (29385, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Duyvendak (29385, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven