Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. drie koninklijke boodschappen, ten geleide van het voorstel van (rijks)wet:

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968, de Wet op de accijns en de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten in verband met Richtlijn nr. 2007/74/EG van de Raad van de Europese Unie van 20 december 2007 (PbEU L 346) (Implementatie aanpassing reizigersvrijstelling) (31493);

Wijziging van de Wet milieubeheer en diverse aanverwante wetten (Verdere invulling van hoofdstuk 9) (31501);

Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie in verband met de aanwijzing van de nevenvestigingsplaatsen Wageningen, Gorinchem, Winschoten, Groenlo en Oude IJsselstreek als nevenzittingsplaats (31503).

Deze koninklijke boodschappen, met de erbij behorende stukken, zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake reactie op het verzoek van het lid De Krom (29521, nr.74);

een, van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie, over voortzetting trainingsmissie in Irak ("NTM-I") (29 521 en 23 432, nr. 75);

twee, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, te weten:

 • een, ten geleide van het Syntheserapport (21501-04, nr. 100);

 • een, ten geleide van verslag bezoek aan Mozambique (29237, nr. 72);

drie, van de minister van Justitie, te weten:

 • een, over de uitvoering van de motie van het lid Van der Staaij (31200-VI, nr. 161);

 • een, over de tekeningen van Gregorius Nekschot (31200-VI, nr. 162);

 • een, inzake beantwoording van schriftelijke vragen vaste commissie voor Justitie (31388, nr. 4);

een, van de minister en de staatssecretaris van Justitie, inzake een aantal toezeggingen gedaan bij overleggen onderwerp oorlogsmisdaden (31200-VI, nr. 160):

twee, van de staatssecretaris van Justitie, te weten:

 • een, inzake reactie op bericht dat asielkinderen grotere kans op depressie hebben (19637, nr. 1202);

 • een, over de toegezegde brief van de Griekse minister van binnenlandse Zaken inzake de JBZ-raad (23490, nr. 507);

drie, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te weten:

 • een, over de oefening Voyager (26956 en 29754, nr. 63);

 • een, over de uitgaven externe inhuur (31201, nr. 38);

 • een, ten geleide van het Jaarverslag van de Hoge Raad van Adel (31200-VII, nr. 68);

een, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over de lokale politieke strijd op Bonaire (31200-IV, nr. 54);

drie, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

 • een, over de kwaliteit dienstverlening van de IB-Groep (24724, nr. 75);

 • een, over de indemniteitsregeling (28989, nr. 79);

 • een, ten geleide van rapport Meer draagvlak voor cultuur (28989, nr. 80);

vier, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

 • een, over "Impuls brede scholen, sport en cultuur" (30234, nr. 17);

 • een, over de vervroegde invoering systeem bekostiging van maatschappelijke stage (31289, nr. 37);

 • een, over Competentiegericht onderwijs langs het toetsingskader van de commissie POO (31289, nr. 39);

 • een, over Passend onderwijs (31497);

drie, van de minister van Financiën, te weten:

 • een, over het bezoek van een delegatie van het IMF (26234, nr. 85);

 • een, ten geleide van de rapportage (MOB) over het jaar 2007 (27863 en 29502, nr. 30);

 • een, over "Maatschappelijk verantwoord ondernemen" (31200-IXB, nr. 28);

een, van de staatssecretaris van Financiën, inzake de inkoop van ouderdomspensioen (31200-IXB, nr. 27);

drie, van de minister van Defensie, te weten:

 • een, over de formele bijeenkomst van de Noord-Atlantische Raad (28676, nr. 59);

 • een, over zogenoemde toezichtrapporten (29924, nr. 26);

 • een, over de Nederlandse deelneming aan het Navo Strategic Airlift Capability C-17 (31200-X, nr. 125);

twee, van de staatssecretaris van Defensie, te weten:

 • een, over uitvliegprocedures van de Navo-vliegbasis Geilenkirchen (31200-X, nr. 126);

 • een, over de uitvoering aanbevelingen commissie-Staal (31200-X, nr. 127);

zeven, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

 • een, ten geleide van rapport "De registratie van natte koeltorens, Quick-scan van de registratie van en toezicht op natte koeltorens" (26442, nr. 38);

 • een, over het voorstel Drinkwaterwet (30895, nr. 46);

 • een, inzake de revisievergunning van Corus (31200-XI, nr. 117);

 • een, over de basisvoorziening Geo-informatie (GI-beraad) (31200-XI, nr. 118);

 • een, over de wijziging van het besluit glastuinbouw (31200-XI, nr. 120);

 • een, over beantwoording vragen over Waterwonen (31200-XVIII, nr. 64);

 • een, over de Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid (31500);

drie, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, ten geleide van het verslag Informele Transportraad (21501-33, nr. 164);

 • een, over de verbeteringen van ProRail (29984, nr. 137);

 • een, over geluidsbelasting AWACS/Geilenkirchen/Onderbanken (31200-XI, nr. 119);

drie, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, over het artikel in Trouw inzake de diverse concepten van het RHUL-rapport (23645, nr. 211);

 • een, over de contra-expertise van de (RHUL) ov-chipkaart (23645, nr. 212);

 • een, over een op te stellen "Draaiboek Piraterij" (30490, nr. 6);

een, van de minister van Economische Zaken, over marktwerkingsbeleid (24036, nr. 346);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, ten geleide van de Toerismebrief (26419, nr. 34);

negen, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, te weten:

 • een, over de stand van zaken Uitvoering EG-richtlijnen 2006/88/EG (21109, nr. 182);

 • een, over de informele Landbouw- en Visserijraad in Slovenië (21501-32, nr. 286);

 • een, over de Nederlandse inzet 9de conferentie inzake (CBD-COP9) (26407, nr. 30);

 • een, over ter beschikking stellen van contactgegevens van de heer Vanthemsche (26991 en 31200-XIV, nr. 201);

 • een, over de verplaatsing van de AID uit Kerkrade (26991 en 31200-XIV, nr. 202);

 • een, over de Regeling agressieve dieren (28286, nr. 218);

 • een, inzake aanbieding advies "De mythologie van onteigening" (29576, nr. 51);

 • een, over de voortgang van de Agenda voor het landschap (31253, nr. 4);

 • een, over de uitspraak in EenVandaag over behoud van vrij uitzicht (31253, nr. 5);

twee, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, over de voortgangsrapportage Regeldruk Bedrijven "merkbaar minder" (29515, nr. 246);

 • een, over de 1ste suppletoire begroting SZW (31474-XV, nr. 3);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over het onderzoek "Voorbereiding Vazalo Verkend" (30545, nr. 54);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over commercieel draagmoederschap (31200-XVI, n r. 151);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over de financiële problemen van de Stichting Amsterdam (31463, nr. 4);

een, van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, inzake intrekking wetsvoorstel Regels met betrekking tot het heffen van een bijdrage van verhuurders van woningen ten behoeve van de uitgaven van het Rijk in het kader van de betaalbaarheid van het wonen (Interimwet betaalbaarheidsheffing huurwoningen) (30410-A, 31410, nr. 30);

een, van de President van de Hoge Raad, inzake voordracht ter vervulling van een vacature in de Hoge Raad ( 31502);

een, van de vaste commissie voor Justitie, over de voordracht ter vervulling van een vacature in de Hoge Raad (31502, nr. 2);

twee, van de Algemene Rekenkamer, te weten:

 • een, ten geleide van rapport Duurzaamheid intensieve veehouderij (31478);

 • een, ten geleide van rapport Europese Regelgeving Implementatie van Europese richtlijnen en handhaving van Europese verordeningen in Nederland (31498, nrs. 1 en 2).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, over gesprek met de cultureel attaché te New York;

drie, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, over Kamervraag nieuwe kentekenplaat;

 • een, over botsvriendelijke auto's voor fietsers;

 • een, over de Brief van Bouwend Nederland;

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake reactie afschrift van brief van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde tweede evaluatie;

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over de brief Stichting de Ombudsman.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

4. de volgende brieven:

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over bijstand bij formulieren initiatiefvoorstel.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissie.

Naar boven