Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over de wachtlijsten in de jeugdzorg, te weten:

- de motie-Dibi over het betrekken van de jeugd-LVG, de jeugd-ggz en de AMK's bij de nieuwe financieringssystematiek (29815, nr. 134);

- de motie-Agema over de effecten van de middelen voor de jeugdzorg sinds 2006 (29815, nr. 136);

- de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink over terugdringing van de wachtlijsten in de jeugdzorg (29815, nr. 137).

(Zie vergadering van 12 juni 2008.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Dibi stel ik voor, zijn motie (29815, nr. 134) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Agema (29815, nr. 136).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink (29815, nr. 137).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven