Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over competentiegericht onderwijs, te weten:

- de motie-Depla over de invoeringsdatum van augustus 2010 (27451, nr. 91);

- de motie-Depla over het voorleggen aan de medezeggenschapsraden van het besluit om over te stappen op compentiegericht leren (27451, nr. 92);

- de motie-Bosma over het niet verder doorvoeren van competentiegericht onderwijs (27451, nr. 93);

- de motie-De Rooij over alleen invoeren van competentiegericht onderwijs als een meerderheid van het onderwijspersoneel akkoord gaat (27451, nr. 94).

(Zie vergadering van 10 juni 2008.)

In stemming komt de motie-Depla (27451, nr. 91).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Depla (27451, nr. 92).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bosma (27451, nr. 93).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Rooij (27451, nr. 94).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven