Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over AWACS, te weten:

- de motie-Jansen/Duyvendak over verbreding van de overlaststudie naar de AWACS-vluchten (31200 XI, nr. 121);

- de motie-Samsom c.s. over het per direct staken van de lopende nimbyprocedures (31200 XI, nr. 122);

- de motie-Samsom/Neppérus over vermindering van de geluidsoverlast (31200 XI, nr. 123);

- de motie-Neppérus over uitplaatsing van vluchten (31200 XI, nr. 124);

- de motie-Madlener over een verbod op stijgen en dalen van AWACS-toestellen op Nederlands grondgebied (31200 XI, nr. 125).

(Zie vergadering van 12 juni 2008.)

De voorzitter:

Aangezien de motie-Samsom c.s. (31200-XI, nr. 122) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

Op verzoek van de heer Samsom stel ik voor, zijn motie (31200-XI, nr. 123) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Jansen/Duyvendak (31200-XI, nr. 121).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Neppérus (31200-XI, nr. 124).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Madlener (31200-XI, nr. 125).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven