Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Inspectie ontwikkelingssamenwerking en beleidsevalulatie, te weten:

- de motie-Boekestijn over het binnen één maand naar de Kamer sturen van IOB-rapporten (31200 V, nr. 122);

- de motie-Boekestijn over professioneel geschoold personeel van de IOB (31200 V, nr. 123);

- de motie-Boekestijn over standaardnulmetingen verrichten bij door Nederland (mede) gefinancierde ontwikkelingsactiviteiten (31200 V, nr. 124).

(Zie vergadering van 10 juni 2008.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Boekestijn stel ik voor, zijn motie (31200-V, nr. 124) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Boekestijn (31200-V, nr. 122).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Boekestijn (31200-V, nr. 123).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven