Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de liberalisering van de postmarkt, te weten:

- de motie-Aptroot/Van der Ham over het per 1 januari 2009 openen van de postmarkt (30536, nr. 73);

- de motie-Ten Hoopen c.s. over het voldoen aan de voorwaarden voordat de markt geopend wordt (30536, nr. 74);

- de motie-Gesthuizen over het heropenen van de discussie in de Europese Unie over de liberalisering van de postmarkt (30536, nr. 75);

- de motie-Graus over de klacht van TNT tegen de Duitse regering (30536, nr. 76).

(Zie vergadering van 10 juni 2008.)

De voorzitter:

De motie-Ten Hoopen c.s. (30536, nr. 74) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een deel van de postmarkt vooralsnog gesloten blijft;

overwegende dat een open en eerlijke postmarkt met gelijke kansen voor alle postbedrijven wenselijk is;

van mening dat de regering alles in het werk moet stellen om te zorgen dat aan genoemde voorwaarden wordt voldaan;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat op korte termijn is voldaan aan de voorwaarden, zodat de markt indien mogelijk per 1 januari 2009 wordt geopend;

verzoekt de regering, de Kamer voor 1 oktober 2008 te informeren over haar inspanningen en de stand van zaken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 78 (30536).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Aptroot/Van der Ham (30536, nr. 73).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66 en de VVD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ten Hoopen c.s. (30536, nr. 78).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Gesthuizen (30536, nr. 75).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus (30536, nr. 76).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven