Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de jaarverslagen van de Staten-Generaal, de Hoge Colleges van Staat en Kabinetten, het ministerie van BZK, het Gemeentefonds en het Provinciefonds, te weten:

- de motie-Van Raak over het terugdringen van de inhuur van externen bij de rijksoverheid met minimaal 25% (31444 VII, nr. 6);

- de motie-Van Raak over het niet meer toepassen van boetequota (31444 VII, nr. 7);

- de motie-Schinkelshoek over een stapsgewijze vermindering van de inhuur van externen bij de rijksoverheid (31444 VII, nr. 8);

- de motie-Heijnen over quota voor het aantal medewerkers met een arbeidshandicap in rijksdienst (31444 VII, nr. 9).

(Zie wetgevingsoverleg van 13 juni 2008.)

De voorzitter:

De motie-Van Raak (31444-VII, nr. 6) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de inhuur van externen bij de rijksoverheid deze kabinetsperiode met minimaal 25% terug te dringen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 14 (31444-VII).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

De motie-Heijnen (31444-VII, nr. 9 is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt het kabinet, in 2009 honderd personen extra uit de Wsw of met een Wajong-uitkering aan te nemen in de rijksdienst;

verzoekt het kabinet, quota te ontwikkelen voor het aantal aan te stellen medewerkers met een arbeidshandicap in de rijksdienst en daarover de Kamer uiterlijk 1 januari 2009 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 15 (31444-VII).

Op verzoek van de heer Heijnen stel ik voor, zijn motie (31444-VII, nr. 15) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Raak (31444-VII, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raak (31444-VII, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Schinkelshoek (31444-VII, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven